«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 14-nji dekabrynyň ir ertiri ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasy baýramçylyk dabarasyna beslendi. Geçen hepdäniň ahyrynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly senesini giň gerimde bütin agzybir halkymyz bilen toýlan zähmetsöýer nebitgazçylar düýn Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi — öz hünär baýramyny baý mazmunly dabaralar bilen bellediler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowyň ýolbaşçylygynda geçirilen baýramçylyk dabarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli iberen Gutlagy okaldy. Gutlag
toplumyň işgärlerinde buýsanç we ruhubelentlik duýgusyny döretdi. Toplumyň göreldeli we işjeň işgärleriniň nebitgaz senagatynda gazanylan üstünlikler, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen degişli pudagyň ösdürilişi, täze gurlan önümçilikler, amala aşyrylýan taslamalar baradaky çykyşlary hem şowhunly elçarpyşmalar bilen garşylandy.

Mälim bolşy ýaly, indi ýylyň-ýylyna nebitgazçylaryň hünär baýramy uludan bellenilýär we şol gün ajaýyp zähmet netijeleri, hünär ussatlygy, edara-kärhanasynda nusgalyk göreldesi bilen tapawutlanýan toplumyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň adyndan sarpalanyp sylaglanylýar. Bu ýyl hem nebitgaz senagatynda, geologiýa pudagynda asylly we ýadawsyz halal zähmeti bilen
tapawutlanan işgärlere we hünärmenlere dabaraly ýagdaýda gymmatbaha sowgatlar, ter gül desseleri gowşuryldy. Dabaraly pursatlarda «Türkmengaz» döwlet konserniniň, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň «Nebit-gaz» gazeti bilen bilelikde yglan eden «Nebitgaz — baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller saňa buýsanjym!» we
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany, dünýä dolsun parahatlyk mukamy!» atly iň gowy ýazylan makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgudyr hekaýalaryň bäsleşikleriniň ýeňijileri yglan edildi we olar Hormat hatlarydyr gymmatbaha sowgatlar bilen sylaglanyldy. Sylag-serpaýa mynasyp bolan nebitgazçylar, geologlar we bäsleşikleriň ýeňijileri baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bellenilişine görä, şeýle döredijilik bäsleşikleriniň geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy özgertmekde, şol sanda nebitgaz senagatyny toplumlaýyn ösdürmekde alyp barýan beýik işlerini döredijilikli beýan etmeklige ruhlandyrýar. Şol günki göwünleri galkyndyran şatlykly pursatlaryň, toý tutumynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa pudagynyň işgärleriniň ýüzlenmesi kabul edildi.

26 Dekabr, 2020 ý.