Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Dabaranyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow, Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri N.Suhanow we beýlekiler çykyş etdi.

Çykyşlarda döwlet Baştutanynyň täze kitabynyň neşir edilmeginiň ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda möhüm waka bolandygy nygtaldy. Öz içinde Türkmenistanyň taryhy hem häzirki ösüşi barada giňişleýin maglumatlary saklaýan bu eser ylmy hem taryhy nukdaýnazardan dünýä jemgyýetçiligi üçin baý çeşme bolup durýar. Kitap 10 bölümden ybarat bolup, olarda türkmen bitaraplygynyň taryhy, halkara syýasy we ykdysady proseslerde onuň orny, şeýle hem ynsanperwer we medeni gatnaşyklary berkitmekde ähmiýeti barada maglumatlar saklanýar. Şeýle hem bellenilişi ýaly, owadan bezegli täze neşirde döwlet Baştutany parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga, adalatlylyga we raýdaşlyga çagyryş edýän köp sanly parasatly jümleleri getirýär. Munuň özi hemişelik bitaraplygyň ýörelgeleri we umumymilli gymmatlyklarymyz bilen ugurdaşdyr.

26 Dekabr, 2020 ý.