Şu gün ýurdumyzda hem-de paýtagtymyzda şanly seneler — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ählihalk ýowary geçirildi. Bahar paslynyň hoştap howaly günlerinde geçirilen bu çärä Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, milletiň Lideri 16-njy aprelde, şenbe güni Aşgabadyň 140 ýyllygy we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli, köpçülikleýin arassaçylyk-abadanlaşdyryş işlerini geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Köpçülikleýin ýowar çäresine Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ekilen bag nahallaryna ideg edip başlamagy bilen badalga berildi.

Döwlet Baştutany baglaryň artykmaç şahalaryny kesişdirdi, has uzyn çybyklaryň ujuny çyrpdy. Bagbançylygyň esasy usullarynyň biri bolan bu iş baglaryň hasyllylygyna oňyn täsirini ýetirýär.

Çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň göreldesine eýerip, bag nahallaryna ideg etmek işlerine girişdiler.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bag nahallaryna ideg etmek işlerini tamamlap, egindeşleri bilen bu işleriň tutuş ýurdumyzda geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler babatda pikir alyşdy.

16 Aprel, 2021 ý.