Ak şäherim Aşgabat

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ýüregi — Aşgabat şäheriniň ajaýyp keşbi kalbyňda iň ýagşy arzuwlary döredýär we ruhuňy göterýär. Bu täsinligi gözel paýtagtymyzyň özboluşly sazlaşygy emele getirýän ak mermer binalarynda, suw çüwdürimli seýilgählerinde, reňbe-reň açylan güllerinde, saýaly baglarynda, şugla saçýan döwrebap ýollarynda, innowasion tehnologiýalaryň sazlaşygynda, şeýle-de adamlaryň şadyýanlygynda we bagtlylygynda görmek bolýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda, Aşgabat şäherinde iri gerimli gurluşyk işleri üstünlikli alnyp barylýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli özgertmek maksady bilen ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş-jaý toplumlary yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzda diňe bir täze ymaratlar, toplumlar däl, eýsem döwrebap, dünýä ülňülerine laýyk gelýän obalar, şäherler gurulýar. Bu bolsa örän jaýdar bellenilişi ýaly, gurýan, döredýän döwletiň — ata Watanymyz Türkmenistanyň ägirt uly ykdysady-syýasy mümkinçiliklerinden, kuwwatlyklaryndan habar berýär. Şeýle döwrebap iri toplumlarda bezeg aýratynlyklara aýratyn üns berilmegi we yşyklandyrmak üçin ýokary hilli enjamlaryň ulanylmagy binalara özboluşly gözellik çaýýar.

Milli Liderimiziň arhitektorçylyk taglymaty esasynda täze gurulýan şäherlerde diňe bir ýaşaýyş jaýlary däl, eýsem ýokary we orta okuw mekdepleri, çagalar baglary, medeni maksatly binalar, sport desgalary, seýilgähler, işewürlik, edara binalar toplumlary göz öňünde tutulýar. Bu amatlyklar ýaşaýjylaryň hal-durmuş ýagdaýlaryny gowulandyryp, gündelik zähmeti has-da döwrebaplaşdyrýar we ýeňilleşdirýär. Ýurdumyzyň ösüşine, halkymyzyň eşretli durmuşyna gönükdirilip, amal edilýän bu işler halkymyzyň buýsanjyna, bagtyýarlygyna beslenýär.

Aşgabat kuwwatly ykdysadyýetiň, senagatyň, ylmyň, milli binagärligiň, gurmagyň we döretmegiň, beýik ösüşleriň merkezine öwrüldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy, Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli geçiriljek toý-baýramlar hem Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan ajaýyp döwrüniň beýik waspyna öwrüler.

Halkara derejesinde ykrar edilýän milli Liderimiziň umumadamzat bähbidine, ýagty geljege gönükdirilen nusgalyk işleri türkmen halkynyň bagtyýarlygy, asudalygy, eşretli durmuşy, agzybirligi bilen has-da ösüşlere beslenýär.

04 Maý, 2021 ý.