«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» Halkara forumy geçiriler

Şu ýylyň 12—13-nji maý aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) Halkara maýa goýum forumy geçiriler. «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan «Turkmen forum» hojalyk jemgyýeti we «GaffneyCline» (Beýik Britaniýa) kompaniýalar topary forumy gurnaýjylar bolup çykyş edýärler. Oňa Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýolbaşçylary, öňdebaryjy halkara nebitgaz kompaniýalarynyň, iri halkara maliýe guramalarynyň wekilleri gatnaşarlar.

 Şu ýylky forumy adaty we «Zoom Professional» platformasynyň binýadynda onlaýn görnüşinde geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň dowamynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň mümkinçilikleri, ägirt uly kuwwatlyklary we bu ugurda sebit, dünýä derejesindäki taslamalary durmuşa geçirmekde eýeleýän orny, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy, TOPH gaz geçirijisiniň ähmiýeti, Hazar deňziniň türkmen bölegine maýa goýumlaryny çekmek, gazhimiýa taslamalarynyň geljegi we başga-da wajyp wezipeler ara alnyp maslahatlaşylar.  

Forumyň ýörite web sahypasynda (www.ogt-turkmenistan.com) bu halkara derejesindäki ähmiýetli çäre barada giňişleýin maglumatlar berilýär.

 

 

04 Maý, 2021 ý.