Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri söwda-ykdysady ulgamda özara gatnaşyklary ösdürmek barada belläp geçdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen penşenbe güni geçiren duşuşygynda ähli ugurlar boýunça türkmen-özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alyşdy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Duşuşyk Türkmenistanyň Prezidentiniň «Oguz han» köşkler toplumynda geçirildi.

Şawkat Mirziýoýew Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň kakasynyň aradan çykmagy zerarly türkmen Liderine we maşgala agzalaryna gynanç bildirip, şu agyr pursatlarda sabyr-takatlylyk, ruhy durnuklylyk arzuw etdi.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew söwda-ykdysady pudakda ýola goýulýan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň, döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hasaplanýan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary yzygiderli höweslendirmegiň wajypdygyny nygtadylar. Şeýle hem taraplar özara gyzyklanma bildirilýän sebit gün tertibiniň we halkara syýasatyň birnäçe wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Gurbanguly Berdimuhamedow iki goňşy ýurduň hem-de doganlyk türkmen we özbek halklarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge ygrarlydygyny tassyklady. Şol gatnaşyklar bolsa birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak ýörelgelerine hem-de taryhy-medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygyna esaslanýar.

Taraplar pandemiýa sebäpli kyn günlerde türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda ýokary depgininiň saklanyp galnandygyna kanagatlandyrma bildirdiler.

Bilelikdäki tagallalaryň netijesinde, soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy 3 esseden gowrak artyp, geçen ýylyň jemleri boýunça 530 million dollara deň boldy. 150-den gowrak bilelikdäki kärhanalar döredildi.

Şeýle hem söwda, maýa goýum, senagat, ulag, energetika, maşyngurluşyk, ýeňil we azyk senagaty, oba we suw hojalygy ýaly ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Halkara ulag we üstaşyr geçelgeleriň döredilmegi babatda Aşgabat ylalaşygynyň bilelikde ilerledilmegi, şeýle hem Hytaý-Merkezi Aziýa-Günorta Kawkaz-Türkiýe ugry boýunça multimodal geçelgeleriň netijeli ulanylmagy babatda pikir alşyldy.

Özbegistanyň Prezidenti türkmen Liderine Aşgabat şäherinde “Daşkent” seýilgähini döretmek baradaky başlangyjy üçin minnetdarlyk bildirip, onuň iki ýurduň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň aýdyň nyşany boljakdygyny belledi.

Soňra Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň bilelikdäki ulag kerweni Gypjakda ýerleşýän Baş metjide tarap ugrady. Iki dostlukly ýurduň Liderleri Türkmenistanyň Baş metjidine gelenlerinden soň, kümmete baryp, Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň ýagty ýadygärligini hatyraladylar.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow agzaçar sadakasyny berdi. Oňa Şawkat Mirziýoýew gatnaşdy.

Çäre tamamlanandan soň, Özbegistan Respublikasynyň Baştutany Watanyna ugrady.

04 Maý, 2021 ý.