Russiýanyň alymlary gaz çykarylyşynyň galyndylaryndan benzin işläp taýýarladylar

Tomsk politehniki uniwersitetiniň (RF) hünärmenleri gaz çykarylyşynyň galyndylaryndan benzin öndürmegiň tehnologiýasyny işläp düzdüler. Bu usul magdançylyk kärhanalaryna öz zerurlyklary üçin ýangyç öndürmäge mümkinçilik berer.

Ýataklaryň aglabasynda suwuklygy ýokarlandyrmak we daşamagy ýeňilleşdirmek üçin durnukly gaz kondensaty (SGK) nebit bilen garýarlar. Şeýle-de bolsa, ony seolit​​katalizatorynda ýokary oktanly benzinleriň düzüm böleklerine gaýtadan işlemek üçin ulanyp bolar.

Uzakdaky kärhanalara ýangyç ibermekligiň onuň bahasyna täsir edýändigi sebäpli, awtonomlyga geçmek mümkinçiligi möhümdir.

Tehnologiýanyň artykmaçlyklary ulanylýan katalizator, seolit ​​bilen baglanyşyklydyr. Seolitler gymmat bahaly metallary öz içine almaýan we katalitik zäherlenmä çydamly arzan minerallardyr.

«Izwestiýa» neşiriniň bellemegine görä, seolitde gaýtadan işlemeklik SGK-nyň oktan sanyny ortaça 18 bal artdyrmaga, ýagny AI-80 benzini bir tehnologiki tapgyrda almaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, alymlar SGK gaýtadan işleýän önümlere esaslanýan AI-92, AI-95, AI-98 benzinlerini garyşdyrmak üçin formulalary teklip etdiler.

04 Maý, 2021 ý.