Şenbe güni Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Toplumyň uly ýygnaklar zalynda guramaçylykly geçirilen tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow, «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy — Döwlet ministri Batyr Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew we nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Dabarany wise-premýer açyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň bellenilýän ýylynda, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň baýramçylygynyň öňüsyrasynda halkymyza, şonuň bilen bir hatarda nebitgaz pudagynyň işgärlerine ata Watanymyzyň ýüregi, türkmenistanlylaryň buýsanjy ak şäherimiz Aşgabat barada şeýle gözel kitaby peşgeş berendigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, geljekde hem döredijilik dünýäsinde üstünlik we rowaçlyk arzuw etdiler.

Soňra dabara gatnaşyjylara söz berildi. Olardan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň «Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, uly mugallymy Sona Ylýasowa, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýew, «Nebit-gaz» gazetiniň baş redaktory Ussa Ussaýew, «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň laboratoriýa müdiri Myrat Baýramgylyjow, «Türkmennebit» DK-nyň Halkara hyzmatdaşlyk we maýa goýum taslamalary bölüminiň baş hünärmeni Gülälek Ýüzbaşyýewa, «Türkmengeologiýa» DK-nyň Geologiýa gaznasynyň esasy hünärmeni Güller Orazowa, Geologiki maglumatlar merkeziniň guýy maglumatlary toparynyň başlygy Arslan Annamyradow, «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň işgärler bölüminiň esasy hünärmeni Aýtylla Dosowa dagy çykyş etdiler. Çykyşlarda paýtagtymyzyň geçmişiniň we şu gününiň doly açylyp görkezilýändigi bellenildi. Aşgabat Gündogaryň ak merjenidir. Ak arzuwlaryň amala aşýan ajaýyp şäheridir. Häzirki zaman şäher gurluşygynyň nusgasyna öwrülen paýtagtymyzda gysga döwürde asyrlara barabar iri maksatnamalar durmuşa geçirildi. Hormatly Prezidentimiz ýakynda bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze «Aşgabat-sitiniň» döredilýändigini, günbatar böleginde bolsa ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Nusaý galasynyň ýerleşýändigini belläp geçdi. Şundan görnüşi ýaly, Aşgabadyň şu günem, geçmişem, geljegem şöhratlydyr.

Çykyşlarda şeýle ajaýyp toý sowgady üçin hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler kalplaryň töründen çykdy. Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitaby sowgat berendigi üçin milli Liderimize nebitgaz toplumynyň işgärleriniň adyndan Ýüzlenme kabul edildi.

19 Maý, 2021 ý.