Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlady.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, TAPI Pipeline Company Limited forumyň guramaçylary bolup çykyş edýär. «Turkmen Forum» Hojalyk Jemgyýeti Gaffney Cline kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çäräniň bilelikdäki guramaçylary bolup çykyş edýär.

Şol bir wagtda onlaýn görnüşde geçirilýän çärä dünýäniň 42 ýurdundan 160-dan gowrak halkara nebitgaz we maýa goýum kompaniýalaryna wekilçilik edýän, şeýle hem iri halkara düzümleriniň we maliýe institutlarynyň 500 töweregi wekili gatnaşýar.

Forumyň açylyşynda oňa gatnaşyjylar Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen Gutlagyny diňlediler. Onda döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, «nebite we tebigy gaza baý bolan ýataklary daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly çalt depginler bilen özleşdirmek ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Täze ojaklary açmak, täze känleriň çägini giňeltmek, täze guýulary burawlamak ýaly işler baglaşylan şertnamalar we ylalaşyklar esasynda daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde alnyp barylýar».

Şeýle hem türkmen Lideri «bu halkara forumyň ýurdumyzyň hünärmenleriniň daşary ýurtly maýadarlar bilen bilelikde özara tejribe alyşmakda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de ikitaraplaýyn bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýandygyny» nygtady.

Forumyň Gün tertibine halkara we milli nebitgaz ulgamynyň aktual mowzuklary, onuň ösüşiniň ileri tutulýan ýörelgeleri girizildi. «Energetika bazarlarynda ählumumy ýörelgeler we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi» plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Guwanç Agajanow dagylar çykyş etdiler.

Çykyş edenleriň arasynda daşary ýurtlulardan — SOCAR kompaniýasynyň prezidenti Rownag Abdullaýew, HHR-niň Türkmenistandaky ilçisi Sýan naýçen, Beýik Britaniýanyň premýer-ministriniň söwda ilçisi baronessa Nikolsan Uinterbornskaýa bar.

19 Maý, 2021 ý.