Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ata Watanymyz ählitaraplaýyn pajarlap ösýär we ýurdumyzyň at-abraýy barha artýar.

Köpetdagyň eteginde ýerleşýän gözel Aşgabat ýurduň paýtagty bolmak bilen, sebitleriň ösüşinde önümçiligi guramagyň we ösdürmegiň wajyp merkezine öwrülýär. Häzirki döwürde paýtagtymyzda görlüp-eşidilmedik şähergurluşyk işleri amala aşyrylýar. Täze-täze senagat kärhanalary, medeni we ykdysady şäherçeler, ýokary we orta mekdepleriň, muzeýleriň we teatrlaryň ajaýyp binalary, häzirki zaman ulag ýollary, söwda we biznes merkezleri, ak bazarlar, dolandyryş edaralaryň jaýlary we kaşaň myhmanhanalar, binagärlik toplumlary we beýleki desgalar gurlup, ulanylmaga berilýär.

2013-nji ýylyň 25-nji maýy paýtagtymyzyň senenamasynda aýratyn ýatdan çykmajak gün hökmünde taryha girdi. Bilşimiz ýaly, şol gün Maslahatlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde türkmen paýtagtyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahatda Aşgabat şäheri ak mermere beslenen binalaryň iň köp jemlenen ýeri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Bilşimiz ýaly, häzirki wagta çenli paýtagtymyzyň ajaýyp binalarynyň birnäçesi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Şu ýerde olaryň käbirini ýatlasak, ýerlikli bolar.

2011-nji ýylyň oktýabr aýynda tutuşlygyna mermer lybasa beslenen «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkezi «Dünýäniň arhitektura tehniki usulda şekillendirilen iň uly ýyldyz» diýen at bilen Bütindünýä Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Şeýle hem bu kitaba 2012-nji ýylyň 18-nji maýynda hormatly Prezidentimiziň şähergurluşyk syýasatynyň esasynda Aşgabadyň binagärlik keşbine birenaýy sazlaşyp, paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan desganyň — «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň iň uly, ýapyk görnüşli aýlanýan syn ediş hiňňildigi girizildi. Bu binalar türkmen döwletiniň ösüşleriniň, aýratyn hem milli Liderimiziň ýaş nesliň bagtyýarlygy babatda bitirýän beýik işleriniň dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezindedigini alamatlandyrýar.

Paýtagtymyzyň täze keşbi, onda gurulýan ajaýyp binalar, döreýän medeni, sport we industrial toplumlar, seýilgähler we dynç alyş merkezleri, ulag ýollary diňe bir ýokary halkara ülňülerine laýyk gelmek bilen çäklenmän, eýsem, täze döwrüň, häzirki taryhy zamanamyzyň ruhuna we adamlaryň gurujylyk hem-de döredijilik işiniň häsiýetine gabat gelýär. Aşgabat ähli tarapdan özboluşlylyga eýe bolan täze paýtagt şäheriň nusgalyk derejesine galýar. Bu bolsa täze şähergurluşyk medeniýeti bilen bir hatarda, ýaşaýyş medeniýetiniň hem ýokary derejä eýe bolmagyna mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat iň gözel we arassa şäher, halkara ylalaşdyryjylyk, ynanyşmak hem-de hyzmatdaşlyk merkezi hökmünde ykrar edildi. Çünki hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň daşary syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmekde merjen şäher Aşgabada möhüm orun degişlidir. Gahryman
Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde şu ýyl 140 ýyllygy giňden bellenilýän baş şäherimiz Aşgabat syýasy we ykdysady taýdan ösen merkeze hem-de möhüm halkara maslahatlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde geçirilen ençeme halkara forumlarda we maslahatlarda umumadamzat bähbitli wajyp meselelere seredildi hem-de oňyn çözgütler kabul edildi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň Bitaraplyk syýasatyny amala aşyrmak boýunça uly işler durmuşa ornaşdyryldy. Bu ýerde döwletimiziň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri dabaralandy. Döwletleriň we halklaryň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, dostlukly gatnaşyklary has-da ösdürmek, sebit we dünýä derejesinde howpsuzlygy üpjün etmek ugrunda ençeme halkara maslahatlar geçirildi. Aşgabat yzygiderli geçirilýän sergilerdir halkara maslahatlaryň netijesinde abraýly pikir alyşmalar meýdançasy hökmünde tanalýar. Munuň özi paýtagtymyzyň dünýädäki belent abraýynyň hem-de onuň hakyky dostlugyň mekanydygynyň subutnamasydyr.

Bagtyýar halkymyz döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny hem-de baş şäherimiz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyny uludan baýram etmäge ýokary derejede taýýarlyk görýär. Şeýle taryhy seneleri mynasyp belläp geçmek maksady bilen, paýtagtymyzyň ähli ýerlerinde abadanlaşdyryş işleri alnyp barylýar.

Umuman aýdanymyzda, hormatly Prezidentimiziň ýurt we dünýä möçberinde öňe sürýän oňyn başlangyçlary diňe ýurdumyzyň däl, eýsem, paýtagtymyzyň hem abraýyny belende galdyrýar. Ösüşleriň şaýady bolýan gözel paýtagtymyz Aşgabady dünýäniň merjen şäherine öwürýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri rowaçlyklara beslensin!

19 Maý, 2021 ý.