Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Ikitaraplaýyn hem-de giňişleýin düzümde geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar dürli ugurlar, şol sanda nebitgaz ulgamynda Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, dünýäniň iri uglewodorod serişdelerini öndürijileriniň biri bolan Türkmenistan energetika ulgamynda giň halkara hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna uly gyzyklanma bildirýär. Nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak, önümleriň hilini gowulandyrmak, energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna ugradylýan mukdaryny köpeltmek we ony köpugurly esasda ösdürmek ýurdumyzyň energetika syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideri “Tatneft” hem-de “KER-Holding” kompaniýalary bilen “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleriniň arasynda nebiti çykarmak, gaýtadan işlemek, energetika desgalaryny gurmak hem-de döwrebaplaşdyrmak ulgamlaryndaky gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini belledi. Türkmenistan bar bolan mümkinçilikleri doly herekete girizmek üçin bu ugurdaky gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge gyzyklanma bildirýär.

Gepleşikleriň barşynda «Tatneft» boýunça hyzmatdaşlygyň işjeň ösdürilýändigi bellenildi. Hususan-da, kompaniýa «Türkmennebit» DK-nyň ulanyşyndaky ýataklarda gatlaklaryň nebit berijiligini artdyrmak boýunça şertnama eýedir. 2019-2020-nji ýyllarda 120 guýuda abatlaýyş işleri geçirildi, 106 müň tonnadan gowrak goşmaça nebit çykaryldy. 2021-nji ýylyň ýanwarynda «Tatneftiň» Türkmenistandaky şahamçasynda sorujy-kompressor turbalarynyň abatlanylyşy boýunça önümçilik işe girizildi diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. 

“KER-Holding” kompaniýasy 2009-njy ýylda Türkmenistanda öz şahamçasyny açdy. Kompaniýa “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Häzirki wagtda kompaniýada energetika we nebitçykaryş bazarynda iki sany hereket edýän şertnama bar.

Döwlet Baştutany tatarystanly hyzmatdaşlary Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda, ulag ulgamynda we beýleki pudaklarynda amala aşyrylýan iri düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge çagyrdy. Söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek barada aýdylanda bolsa, bu babatda ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-tatar iş toparyna möhüm orun degişlidir.

2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 107 million ABŞ dollaryna barabar boldy. Tatarystan esasan gury ýer ulaglary, rezin we tehniki enjamlary eksport etdi. Türkmenistan Tatarystan Respublikasyna esasan plastmassa we plastmassa önümlerini hem-de gök önümlerini eksport etdi.

Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitinde «KAMAZ» kysymly awtomobil tehnikalaryny iri satyn alyjylaryň biri. Bu günki gün ýurdumyzda «KAMAZ-yň» tehnikalarynyň 9 müňden gowrak birligi bar. Türkmenistanda kompaniýanyň ýük ulaglarynyň ähli görnüşleri bar. Häzirki wagtda 1982 sany tehnikany Türkmenistana 2019-2021-nji ýyllarda getirmek boýunça şertnama bar. Şu ýylyň awgustyna çenli 189 birlikden ybarat soňky tapgyry getirmek meýilleşdirilýär.

Tatarystanyň Prezidenti hem öz gezeginde “KAMAZ” kompaniýasynyň dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň, şol sanda elektrik awtobuslar boýunça ýol kartasyny taýýarlandygyny beýan etdi.

Minnihanow Tatarystanyň Türkmenistan bilen ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyny dowam etdirmäge taýýardygyny mälim etdi. 

24 Maý, 2021 ý.