Ýaş raýatlaryň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, olaryň saglygyny berkitmek, ýokary hilli bilim almaklary üçin mümkinçilikleri döretmek milletiň Lideriniň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunda aýratyn durmuş goldawyna mätäç bolan çagalara uly üns berilýär. Bu babatda Aşgabat şäherindäki Sagaldyş okuw-terbiýeçilik toplumyny anyk mysal hökmünde görkezmek bolar. Şu gün onda terbiýelenýänlere Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Ynsanperwerlik çäresine bu gaznanyň, ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty, Bilim ministrlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili gatnaşdylar.

Çäräniň barşynda nygtalyşy ýaly, biziň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz, hakykatdan hem, bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde ykrar edildi. Munuň özi ýaş nesil barada atalyk aladasyny edýän milli Liderimiziň asylly işleriniň aýdyň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň welaýatlarynda hem döwrebap toplumlar guruldy we hereket edýär.

Soňra dabaralar paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde dowam etdi. Şanly waka mynasybetli bu ýerde terbiýelenýänler aýdym-sazly çykyşlary taýýarladylar. Olar şol çykyşlarda döwlet Baştutanymyza ýaş nesliň sazlaşykly ösmegi üçin döredilýän ajaýyp şertler üçin çäksiz hoşallygy beýan etdiler, mähriban topragymyzda höküm sürýän parahatçylygy hem-de rowaçlygy wasp etdiler. Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan Döwletliler köşgündäki çagalara sowgatlar gowşuryldy.

Paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän ugurdaş mekdep-internatda hem baýramçylyk çäresi geçirildi. Çagalar Türkmenistanyň Prezidentine atalyk aladasy hem-de bagtyýar durmuş babatda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan olara ýörite sowgatlaryň gowşurylmagy mekdep-internatda terbiýelenýänler üçin şatlykly we ýatdan çykmajak pursatlar boldy.

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, şeýle dabaralar ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem geçirildi.

03 Iýun, 2021 ý.