Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmengeologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.

Häzirki wagtda bu edaranyň hünärmenleri täze gorlary ýüze çykarmak maksady bilen ýerli känlerde gözleg-barlag işleri ýerine ýetirdiler, şeýle hem olaryň ätiýaçlyklaryny bahalandyrdylar.

Barlag işleriniň netijesinde Başhatyn käninde toýunyň ägirt uly gorlary, Garajumalak käninde — hek daşy, şeýle hem Akgum käninde kwars çägeleri ýüze çykaryldy. Ýüze çykarylan serişdeleri Köýtendagyň eteginde ýerleşýän, 2013-nji ýylda açylan «Lebap» sement zawody üçin gymmatly çig mal bolup durýar.

Akbulak meýdançasy Magdanly şäherinden 40 km günorta-günbatarda ýerleşip, agyr hem ýeňil dag magdanlaryna – galyplara baýdyr.

Bu meýdançada geologlar 2011-nji ýylda barlag işlerini geçirdiler. Netijede bu meýdançada ýerleşen dag elemendiniň ortaça galyňlygynyň 1,5 metre barabardygy ýüze çykaryldy. Sement zawodynyň barlaghanasynda geçirilen barlag işleri sementiň hiliniň galyp çig malynyň işjeň mineral goşundy bilen garylan ýagdaýynda has ýokarlanýandygyny görkezdi. Bu bolsa, kärhanada öndürilýän önümleriň hil görkezijileriniň ýokarlanjakdygyny, berkligi hem-de çydamlylygy bilen tapawutlanjakdygyny aňladýar.

16 , 2021 ý.