«Hazar» gazkompressor desgasynyň hünärmenleri gazlift usuly bilen hereket edýän nebit guýularyna gazy taýýarlamak we ibermek boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.

«Türkmennebit» DK-nyň düzüminde gazy çygnamak we ibermek boýunça müdirligiň garamagynda bolan bu desgada 2021-nji ýylyň 6 aýynda guýulara 362 million 647 müň kub metr tebigy gaz taýýarlanyldy we iberildi.

Netijede, ýylyň başyndan bäri hazarýaka känlerinden çykarylan nebitiň möçberi 24 müň tonna ýetdi.

16 , 2021 ý.