Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirildi. Ýokary derejedäki sammitiň dowamynda sebit möçberli birnäçe iri çäreler geçiriler.

Şolaryň hatarynda Ykdysady forum, sebitiň döwletleriň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň hem-de milli tagamlarynyň sergisi, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlar gurnalar.

Çärelere görülýän taýýarlyk işleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 17-nji iýulda geçiren Hökümet mejlisinde maslahatlaşyldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow halkara forumlaryň çäklerinde guraljak ikitaraplaýyn duşuşyklara, sergilere, maslahatlara görülýän taýýarlyk işleri barada giňişleýin maglumatlary berdi. Şol bir wagtda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň jemleri boýunça degişli resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Wise-premýer S.Berdimuhamedow Hazaryň kenarynda geçirilmegi meýilleşdirilen ykdysady forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksady bilen, degişli edaralar bilen bilelikde zerur bolan taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygyny, bu ugurda ähli tagallalaryň edilýändigini belledi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 6-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogyny ýokary derejede geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi. Bu çäräniň esasy maksady gender deňligini üpjün etmek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary tarapyndan durmuşa geçirilýän syýasata syn bermek hem-de sebitiň döwletleriniň zenanlarynyň arasynda durmuş-ykdysady, saglygy goraýyş, medeni we ylmy ugurlar boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen gepleşikleri ilerletmek bilen bagly meselelere garamakdan ybaratdyr.

Halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen Guramaçylyk topary döredildi. Topara wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçy bellenildi.

26 Iýul, 2021 ý.