Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.

Şol bir wagtyň özünde öndürijilikli guýular ulanyşyň gazlift usulyna geçirilýär. Amala aşyrylýan işler bu ýerden çykarylýan nebitiň möçberleriniň artdyrylmagyna ýardam edýär.

Şu ýylyň birinji ýarymynda bu sebitde çykarylan «gara altynyň» umumy möçberi 566 müň tonna ýetdi.

02 Awgust, 2021 ý.