Geçen şenbe güni Balkan welaýatynda we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp hasabat ýygnagy geçirildi. Hasabat ýygnagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 30-njy iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan wagtynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 7 aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň pudaklarynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hasabat ýygnagy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş. Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirildi. Onda nebitgaz toplumynyň pudaklarynyň, birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary we jogapkär işgärleri hasabat bilen çykyş etdiler. Hasabatlarda hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan wezipeler, meýilnamalar, hususan-da, tebigy gazyň, nebitiň çykarylyşyny artdyrmak, täze nebitgaz ýataklaryny gözlemek, agtarmak we özleşdirmek, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny çig mal bilen ygtybarly üpjün etmek, nebiti gaýtadan işlemek, benziniň, dizel ýangyjynyň polipropileniň, suwuklandyrylan gazyň öndürilişini ýokarlandyrmak, maýa goýumlarynyň özleşdirilişi, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, nebitgaz toplumynyň edaralarynyň düzüminde sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda berlen tabşyryklar hakynda durlup geçildi.

Hasabat ýygnagynyň dowamynda Hazar deňzindäki nebitgazly ýataklaryň özleşdirilişini çaltlandyrmak, tebigy gazy eksport etmek boýunça görkezijiler, içerki we halkara taslamalary taýýarlamak bilen bagly meseleler we alnyp barylýan işler barada habar berildi, şeýle-de geçen ýylyň degişli döwri bilen bagly gazanylan netijeler aýdyldy we seljerme berildi.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geologiýa pudagyny, nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek, toplumyň düzümlerini döwrüň talabyna laýyk getirmek, pudagyň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny pugtalandyrmak, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň dünýä möçberinde bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, nebitgaz senagatynyň ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşine saldamly goşant goşmagyny üpjün etmek hakyndaky berýän tabşyryklarynyň öz wagtynda we ýokary hilli berjaý edilmeli ilkinji nobatdaky wezipeler bolup durýandygyny belläp geçdi we bu babatda nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna görkezmeleri berdi.

Wise-premýer hasabat ýygnagyny jemlemek bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny zähmet üstünliklerine beslemekde geologiýa pudagynyň we nebitgaz senagatynyň ähli işgärlerine rowaçlyk arzuw etdi.

09 Awgust, 2021 ý.