Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.

«Siziň bilşiňiz ýaly, şu ýyl Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy özüniň döredilmeginiň 20 ýyllygyny belleýär.

ŞHG geçen döwürde halkara giňişlikde abraýly we depginli ösýän, sebitiň täze görnüşli birleşmesi hökmünde ykrar edilip, sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek işine uly goşant goşýar» - diýip Rahmon hatynda belleýär.

«Şu şanly ýylda Täjigistan Respublikasyna ŞHG-ä başlyklyk etmek hormaty nesip etdi we 16-17-nji sentýabrda Duşenbe şäherinde guramanyň şanly sammiti geçiriler.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Sizi ŞHG-ä agza döwletleriň Liderleri bilen bilelikde, başlygyň hormatly myhmany hökmünde bu möhüm syýasy çärä gatnaşmaga uly kanagatlanma bilen çagyrýaryn» - diýlip hatda bellenilýär.

Gazetde neşir edilen ýene-de bir hatda Emomali Rahmon Türkmenistana ýakynda amala aşyran döwlet saparyna ýokary baha berdi.

«Saparyň netijeleri boýunça gol çekilen resminamalar ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň hem-de köptaraply hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny köp derejede berkidýär we bize olaryň ýakyn geljegine uly ruhubelentlik bilen garamaga mümkinçilik berýär.

Gazanylan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň iki halkyň esasy bähbitlerine laýyk gelýän täjik-türkmen gatnaşyklaryny netijeli we uzak möhletleýin ösdürmegiň möhüm ýagdaýy boljakdygyna ynanýaryn. Biz şunda ýakyn döwür üçin Siziň bilen bilelikdäki hereketlerimiziň özenini görýäris» - diýlip hatda aýdylýar.

«Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyny guramakda hem-de onuň möhüm bölegini umumysebitleýin wajyp çäreler bilen baýlaşdyrmakda Siziň tagallalaryňyz örän ýokary baha mynasypdyr».

«Maňa “Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Hormat nyşanyny” gowşurmak baradaky başlangyjyňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallygymy bildirýärin. Men bu ýokary sylagy sebitiň ýurtlarynyň arasynda taryhy däplere esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça mundan beýläk-de yhlasly işlemek üçin uly itergi hökmünde kabul edýärin» diýip Rahmon belleýär.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy 2001-nji ýylyň iýun aýynda Gazagystanyň, Hytaýyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Liderleri tarapyndan esaslandyrylyp, onuň edara binasy Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde ýerleşýär. 2017-nji ýylda ŞHG-nyň agzalygyna Hindistan we Pakistan goşuldy. Belarus, Eýran, Mongoliýa we Owganystan synçy derejesine eýe, Ermenistan, Azerbaýjan, Kamboja, Nepal, Türkiýe, Şri-Lanka – dialog boýunça hyzmatdaş derejesine eýe.

Guramanyň esasy maksady agza döwletleriň arasynda parahatçylygy has-da berkitmekden, hoşniýetli goňşuçylyk we dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakdan, söwda-ykdysady, medeni, energiýa, ulag-aragatnaşyk, ylym-tehnika pudaklarynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini giňeltmekden ybarat bolup durýar.

16 Awgust, 2021 ý.