Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.

Müdirlik Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody üçin çig mal bolan gaz kondensatynyň takmynan 36 müň 600 tonnasyny öndürdi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende onuň önümçiliginiň ösüş depgini 139,5%-e deň boldy.

Müdirlik tarapyndan Naip we Bagaja gaz ýataklarynda öndürilen suwuklandyrylan gazyň esasy bölegi eksport edilýär. Eksportyň mukdary hem 2020-nji ýyldakydan ýokarlandy.

Häzirki wagtda taýýar önümleri saklamak, olary ugratmak we daşamak boýunça müdirlik tarapyndan birnäçe işler amala aşyrylýar. Geçen döwürde Gazojak şäherinde suwuklandyrylan gazy kabul etmek we ibermek üçin niýetlenen demir ýol we awtoulag ýük desgalarynyň düýpli döwrebaplaşdyrylmagy boýunça gurluşyk we gurnama işleri geçirildi.

16 Awgust, 2021 ý.