Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.

«Merkezi Aziýada durnuklylygy, sebitiň döwletleriniň arasynda dostlugy we ylalaşygy pugtalandyrmakda Siziň işjeň tagallalaryňyzyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden ykrar edilendigini aýratyn nygtamak isleýärin. Şunuň bilen baglylykda, Siziň başlangyjyňyz boýunça geçirilen, maksatnamalara örän baý bolan nobatdaky konsultatiw duşuşyk örän netijeli boldy we onuň aýdyň netijeleriniň doganlyk hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň müňýyllyklara uzaýan gatnaşyklary bilen bagly bolan biziň ähli halklarymyzyň düýpli bähbitlerine we umytlaryna laýyk gelýändigi gürrüňsizdir» - diýip özbek Lideri hatynda belleýär.

«Awazada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy — munuň özi sebitleýin gatnaşyklaryň yzygiderli pugtalandyrylmagyna möhüm goşant bolan hakyky taryhy wakadyr. Ol sebitde ýola goýlan täze ýagdaýlaryň mizemez häsiýetini, döwlet Baştutanlarynyň pugta syýasy erkini hem-de özara ynanyşmagy we goldawy mundan beýläk-de güýçlendirmäge, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydyklaryny görkezdi» - diýip Mirziýoýew hatynda nygtaýar.

«Siziň bilen geçirilen netijeli ikitaraplaýyn gepleşikler strategik hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem-de köptaraply gatnaşyklary ösdürmäge biziň taýýardygymyzy ýene-de bir gezek tassyklady. Bu gün biz özara hormat goýmak, goldaw bermek we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan özbek-türkmen gatnaşyklarynyň Merkezi Aziýada durnuklylygy we rowaçlygy üpjün edip, halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigini ynam bilen nygtap bilýäris» - diýlip hatda aýdylýar.

16 Awgust, 2021 ý.