Uglewodorod çig malyna nebit işlerini alyp barýan «Ýaşyldepe» nebitgazçykaryş müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary görkezijileri gazanýarlar.

Şu ýylyň ýedi aýynda müdirligiň hünärmenleri öňdebaryjy enjamlary ulanmak arkaly ýerastyndan 82 müň 62 tonna «gara altyn» çykardylar.

Geçen döwürde önümçiligiň ösüş depginini artdyryp, nebitçiler häzirki wagtda zähmet görkezijilerini ýokarlandyrýarlar. Bu bolsa ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna mynasyp sowgat bolar.

23 Awgust, 2021 ý.