Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde GDA döwletleriniň howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlarynyň dokuzynjy duşuşygy geçirildi. Onuň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Minstrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarymyrat Amanow gatnaşdy. Duşuşygyň gün tertibine laýyklykda, sebit, halkara we Arkalaşygyň çägindäki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlary Owganystandaky çylşyrymly ýagdaý, onuň GDA döwletleriniň howpsuzlygyna ýetirip biljek täsiriniň öňüni almak, Arkalaşyga agza döwletleriň migrasiýa ulgamyndaky hyzmatdaşlygy, biotehnologiýany ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler barada hem pikir alyşdylar. Mundan başga-da, ynsanperwerlik çärelerinde özara gatnaşyklaryň meýilnamalaryny, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň jenaýat maksatly ulanylmagyna garşy durmak baradaky meselelere hem seredildi. Duşuşyga gatnaşyjylar GDA döwletleriniň Owganystan boýunça utgaşdyrylan we işjeň tagallalaryny birleşdirmeginiň möhümdigini, ilkinji nobatda, Owganystanyň içindäki çökgünligiň tapgyrlaýyn çözülmegine goşant goşýan kararlary kabul etmek maksady bilen, oňaýly şertleri döretmegiň möhümdigini bellediler. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyň dowamynda ýurtlaryň ösüşine we dünýä ýüzündäki parahatçylyga howp salýan başga-da käbir meseleler barada gürrüň edildi, olar boýunça degişli işleri geçirmegiň ýollary dogrusynda teklipler beýan edildi. Duşuşygyň çäklerinde wise-premýer Ç.Amanow Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolaý Patruşew bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda milli howpsuzlygy üpjün etmek ugrunda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary güýçlendirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hazar sebitindäki durnuklylyga we maglumat howpsuzlygy pudagyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berildi.

23 Noýabr, 2021 ý.