«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň öňdebaryjy kärhanalarynyň biri bolan Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasy «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän 2022-nji ýyla ynamly girýärler. Ençeme ýyllaryň dowamynda ekspedisiýanyň hünärmenleri ýerleriň melioratiw we ekologiýa ýagdaýyny öwrenmekde hem-de agyz suw gorlaryny gözlemekde netijeli işleri amala aşyrýarlar.

Geçen ýylyň netijeleri boýunça buraw işleri boýunça meýilnama ekspedisiýa tarapyndan 121,22% ýerine ýetirildi.

Häzirki wagtda ekspedisiýa ýerasty suwly gatlaklary gözlemek, olaryň gorlaryny anyklamak, şeýle hem hereket edýän guýularyň ýagdaýyna gözegçilik etmek işlerini dowam edýärler.

Häzirki wagtda Daşoguz welaýatynyň çäginde geoekologiýa barlaglar bilen birlikde dürli görnüşli binalary gurmak üçin inženerçilik-geologiýa barlaglar boýunça iri göwrümli işler alnyp barylýar. Işleriň çäginde ýerleriň we ýerasty suwlaryň relýefi, häsiýetnamalary öwrenilýär.

24 Ýanwar, 2022 ý.