26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.  Onda 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak meselelerine garaldy. Maslahatyň dowamynda milli Liderimiz nebitgaz toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýeti üçin möhümdigini göz öňünde tutup, pudagy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, «Türkmengaz” döwlet konsernine we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna maliýe goldawyny bermek barada karara gelendigini aýtdy we degişli resminamalara gol çekdi.   

Nebitgaz toplumynyň agzybir işgärleriniň hormatly Prezidentimize bolan buýsanjyny we guwanjyny artdyran hoş habaryň yzysüre – 27-nji ýanwarda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda “Halkyň Arkadagly zamanasynda nebitgaz senagatyny ösdürmegiň täze tapgyry” atly hoşallyk maslahaty geçirildi.

Dabaraly çärede Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow, Döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow, Türkmengeologiýa’’ döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew,  nebitgaz toplumynyň işgärleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri  çykyş edip,  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy netijesinde nebitgaz toplumynda möhüm ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylyşy, nebitgaz, geologiýa işlerine bölünip berlen maliýe goldawynyň uly ähmiýeti,  “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda amala aşyrylýan işler, öňde duran wezipeler barada giňişleýin durup geçdiler.

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň parasatly döwlet syýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň ähli sebitleriniň ýokary depginde özgeridilişi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlandyrylyşy, nebitgaz pudagynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň we eksport mümkinçilikleriniň yzygiderli artyşy barada öz ýürek buýsanjyny beýan etdiler.

“Türkmengaz” döwlet konserniniň Medeni işewürlik merkeziniň sungat ussatlarynyň dabaraly çäräniň dowamynda ýerine ýetiren aýdym-sazlary nebitgazçylarda we myhmanlarda ýakymly täsir galdyrdy.

Hoşallyk maslahatynyň ahyrynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul edildi.

01 Fewral, 2022 ý.