8-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynyň dowamynda Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek we ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz ýakynda «Türkmengaz» döwlet konsernine we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna maýa goýum serişdeleriniň bölünip berlendigini nygtap, pudaga ýene-de maýa goýmak kararyna gelendigini habar berip, «Türkmennebit» döwlet konsernine 250 million manatdan gowrak möçberde maýa goýumyny gönükdirmek baradaky Karara gol çekendigini mälim etdi.

Möhüm resminama gol çekilen güni ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda «Halkyň Arkadagly zamanasynda nebitgaz senagatyny ösdürmegiň täze tapgyry» atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary we edara-kärhanalarynyň işgärleri, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary gatnaşdy. Hoşallyk maslahatynyň dowamynda wise-premýer Ş. Abdrahmanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew we nebitgaz toplumynyň dürli pudaklarynyň işgärleri, «Garagum», «Diýar» žurnallarynyň baş redaktorlary, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary çykyş etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen nebitgaz toplumynyň düzümlerinde ýokary netijeler gazanylýar, pudaga yzygiderli maýa goýumlary gönükdirilýär.  Munuň özi Prezident maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün edýär. Türkmenistanda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işjeň gatnaşyklaryň ýola goýlandygyny bellemelidir. Bu ugurda nebitgaz senagatynda alnyp barylýan işler has hem giň gerime eýedir. Türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilýän mukdaryny artdyrmak, halkara gaz geçirijileriniň ugurlaryny giňeltmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli toplumyň düzümleriniň agzybir işgärleriniň ýadawsyz zähmeti öwgä mynasypdyr.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ylmy çemeleşme, sowatly hojalyk we strategik meýilnamalar onuň tapawutly aýratynlygy bolup hyzmat edýär. Bu syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde ata Watanymyz öz pudaklaryny ösdürmek üçin uly möçberde maliýe serişdelerini maýa goýup bilýän, gülläp ösýän, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýär.

Nebitgaz toplumyna gönükdirilýän maliýe serişdeleri hem nebit we gaz senagatynda, geologiýa pudagynda alnyp barylýan işleriň öňküden-de ýokarlanmagyna, milli ykdysadyýetimiziň pugtalanmagyna batly itergi berer, halkymyzyň abadan durmuşynyň eşretini artdyrar. Çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň üns-aladasy netijesinde amala aşyrylýan şu we beýleki ýurt, sebit we dünýä ähmiýetli iri maksatnamalaýyn işler, hoşallyk sözleri hem-de nebitgazçylaryň ýürek buýsanjy beýan edildi.

15 Fewral, 2022 ý.