Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji ýanwarynda Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Uzynаda» känine baryp gördi we nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de ýurdumyzyň baý çig mal binýadyny özleşdirmek boýunça maslahat geçirdi.

Saparyň barşynda döwlet Baştutany Balkan welaýatynyň çäklerinde geçirilen geofiziki barlaglaryň netijeleri, türkmen Lideriniň Hazaryň kenarýaka çäklerinde barlag-gözleg, buraw işlerini geçirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklandy. Prezident uglewodorod serişdelerine baý gorlar barada maglumat berýän taslamalar bilen tanyşlygyň dowamynda Balkan welaýatynda we onuň kenarýaka çäklerindäki meýdançalarda barlag-gözleg, buraw işlerini geçirmek üçin hemme şertleriň döredilendigini belläp, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de maksatnamalaýyn esasda dowam etmegi tabşyrdy. Türkmen Lideri bu işleriň ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde esasy orunlaryň birini eýeleýän nebitgaz pudagynyň önümçilik görkezijileriniň durnukly artdyrylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendigini belledi.

Türkmen Lideriniň 2022-nji ýylyň başynda Balkan welaýatyna sapary pudagyň zähmetkeşlerini täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Geljegi uly bu meýdançada ilkinji gözleg-barlag işleri 2013-nji ýylda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Balkan geofizika ekspedisiýasy tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu günki gün bu ýerde uglewodorod serişdeleriniň senagat akymy alynýar. Bellenilen meýilnama laýyklykda, 2D we 3D seýsmobarlag ölçegleri we grawimetriki işler alnyp barylýar.

Geçen ýylda ekspedisiýanyň zähmetkeş toparlary 2D usuly bilen 1 müň 22 pogon kilometrde işler ýerine ýetirildi, şol bir wagtda 57 pogon kilometrde işler bellenilen meýilnamadan artyk ýerine ýetirildi. 3D usuly bilen 465 inedördül kilometrde işler ýerine ýetirildi, bu görkeziji 2020-nji ýyldakydan 10 inedördül kilometr artykdyr.

6-7 müň metr çuňlukda gatlaklaryň barlagy netijesinde alnan seýsmiki maglumatlar geljegi uly nebitgaz ýataklaryny ýüze çykarmaga ýardam edýär. Toplanan maglumatlar Geologiýa maglumatlary merkezine ugradylýar. Ol ýerde düýpli seljerme işleri geçirilýär.

Soňky ýyllarda pudaga innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy geofizikleriň işini düýpli ýeňilleşdirdi. Balkan welaýatynyň çäginde seýsmik-gözleg işlerini alyp barýan ekspedisiýanyň esasy wezipesi çuňlukdaky gatlaklaryň geologiki gurluşyny öwrenmek, geljegi uly meýdançalary çuň buraw işlere taýýarlamak.

Şu günki gün Etrek etrabynyň çäginde ekspedisiýanyň hünärmenleri tarapyndan «Rüstemgala» we Türkmenbaşy etrabynyň çäginde «Depin» meýdançalarynda 2D barlag işleri, Esenguly etrabynyň çägindäki «Gukurguýy» meýdançasynda 3D barlag işleri, «Ekerem» meýdançasynda grawimetriki barlaglar dowam edýär.

Türkmen alymlarynyň çaklamalaryna görä, miosen gatlaklaryuglewodorod çig malyna baýdyr. Ekspedisiýanyň hünärmenleri tarapyndan geçirilýän bu we beýleki işler «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylyň üstünliklerine mynasyp goşant bolýar.

15 Fewral, 2022 ý.