Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde we baýlyklar känlerinden alynýan ýangyç çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky guýylary abatlaýjylar müdirlikleri netijeli işleri amala aşyrýarlar. Önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden nebit-gazly guýylary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bu müdirlikler boýunça “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň geçen döwründe öwgä mynasyp işler bitirildi. Gürrüňi edilýän döwürde tutuş konsernin boýunça düýpli abatlaýjylaryň tagallasy bilen gaýtadan hatara goşulyp, önümçilikçilere tabşyrylan guýylaryň sany 129-a ýetdi. Munuň özi göz öňünde tutulandan 22 guýy köpdür. Abatlaýjylaryň yhlasy bilen bu döwürde 14 müň 670 tonna «gara altyn» alnyp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýan zawodlar toplumyna ugradyldy. Täzeden herekete girizilen guýylaryň hasabyna çykarylan “mawy ýangyjyň” möçberi bolsa 3 millon 900 müň kub metre barabar boldy.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda zähmet çekýän Balkanabatdaky «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň guýylary abatlaýjylar müdirlikleriniň ählisi dünýäniň öňdebaryjy öndürijileri bolan Germaniýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Russiýa Federasiýasynyň nebit-gaz senagatyna ýöriteleşdirilen täze has kuwwatly tehnikalarydyr desgalary, kämil tilsimatlarydyr enjamlary bilen yzygiderli üpjün edilýär. Munuň özi Arkadagly Serdarymyzyň nebitgazçylaryň öňünde goýan täze sepgitlerine ýetmekde we “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny zähmet üstünliklerine beslemekde ýakyndan ýardam berýär.

21 Aprel, 2022 ý.