TÜRKMENGEOLOGIÝA
döwlet korporasiýasy
Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklary ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr
drilling
drilling
drilling
döwlet korporasiýasy
"TÜRKMENGEOLOGIÝA"

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklaryň, ýagny nebitiň, tebigy gazyň, gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlarynyň ýataklaryny ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr.

 

Ol şol sanda Türkmenistanyň geologik gurluşy we onuň tebigy baýlyklary baradaky maglumatlary ýygnaýar hem-de saklaýar. Türkmenistanyň gury ýerlerinde we Hazar deňziniň türkmen böleginde geçirilýän geologiýa-gözleg işlerini hasaba alýar we bütewi hasabatyny ýöredýär. Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşýän ygtyýarlandyrylan toplumlaryna degişli seýsmiki, geologiýa, geofiziki maglumatlar bukjalaryny isleg bildirýän kompaniýalara satýar.

 Habarlar
news
Magmatik jynslardan pedalanmagyň ýollary
news
Uzynada käniniň 11 belgili gözleg guýusyndan senagat ähmiýetli nebitgazkondensat akymy alyndy
news
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
news
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly
Edaralarymyz
Geofizika gullugy
Geofizika gullugy
Buraw gullugy
Buraw gullugy
Gidrogeologiýa gullugy
Gidrogeologiýa gullugy
Gaty magdanlar
Gaty magdanlar
Kömekçi gullugy
Kömekçi gullugy
giňişleýin

habarlaşmak
döwlet korporasiýasy "Turkmengeologiya"

Arçabil şaýoly, 56 jaý,
Aşgabat şäheri,
Türkmenistan, 
744036

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Siziň hatyňyz biziň hünärmenlerimiz tarapyndan, iň gysga wagtda jogaplanar. Hyzmatdaşlyk üçin sagboluň.