Türkmengeologiýa

Döwlet korporasiýasy

Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklary ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr

"Türkmengeologiýa" Döwlet korporasiýasy

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklaryň, ýagny nebitiň, tebigy gazyň, gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlarynyň ýataklaryny ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr.


Ol şol sanda Türkmenistanyň geologik gurluşy we onuň tebigy baýlyklary baradaky maglumatlary ýygnaýar hem-de saklaýar. Türkmenistanyň gury ýerlerinde we Hazar deňziniň türkmen böleginde geçirilýän geologiýa-gözleg işlerini hasaba alýar we bütewi hasabatyny ýöredýär. Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşýän ygtyýarlandyrylan toplumlaryna degişli seýsmiki, geologiýa, geofiziki maglumatlar bukjalaryny isleg bildirýän kompaniýalara satýar.

Edaralarymyz

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek, toplumlaýyn tebigy baýlyklaryň ýataklaryny ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr.

Salgymyz

"Türkmengeologiýa" Döwlet korporasiýasy

Salgymyz

Arçabil şaýoly, 56 jaý,
Aşgabat şäheri,
Türkmenistan, 
744036

Email

turkmengeology@online.tm

Telefon

+99312 403401

Faks

+99312 403439

Bize ýazyň!

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Siziň hatyňyz biziň hünärmenlerimiz tarapyndan, iň gysga wagtda jogaplanar. Hyzmatdaşlyk üçin sagboluň.