Türkmengeologiýa

Döwlet korporasiýasy

Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklary ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr

"Türkmengeologiýa" Döwlet korporasiýasy

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklaryň, ýagny nebitiň, tebigy gazyň, gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlarynyň ýataklaryny ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr.


Ol şol sanda Türkmenistanyň geologik gurluşy we onuň tebigy baýlyklary baradaky maglumatlary ýygnaýar hem-de saklaýar. Türkmenistanyň gury ýerlerinde we Hazar deňziniň türkmen böleginde geçirilýän geologiýa-gözleg işlerini hasaba alýar we bütewi hasabatyny ýöredýär. Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşýän ygtyýarlandyrylan toplumlaryna degişli seýsmiki, geologiýa, geofiziki maglumatlar bukjalaryny isleg bildirýän kompaniýalara satýar.

Türkmen geologlarynyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikleri

Türkmenistanyň ýerasty jümmüşi dürli görnüşli tebigy baýlyklaryň, ýagny nebitiň, tebigy gazyň, gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlarynyň ýataklaryna baýdyr.

Giňişleýin

Türkmenistanyň ýerasty jümmüşi dürli görnüşli tebigy baýlyklaryň, ýagny nebitiň, tebigy gazyň, gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlarynyň ýataklaryna baýdyr.

Biziň ýurdumyzyň gury ýerlerinde, şol sanda Hazar deňziniň türkmen böleginde jemlenen uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly möçberlerine eýedir. Bilermenleriň baha bermeklerine görä, mähriban Watanmyzyň uglewodorod serişdeleriniň umumy möçberi 71,2 mlrd. tonna şertli ýangyja deňdir. Onuň 53 mlrd. tonnasy gury ýerlerde, 18,2 mlrd. tonnasy bolsa Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşendir.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmenistanyň çäginde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp taýýarlaýan we tebigy baýlyklaryň ýataklaryny ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologiýa gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr. Bu gurama şol sanda Türkmenistanyň geologik gurluşy we onuň tebigy baýlyklary baradaky maglumatlary ýygnaýar hem-de saklaýar. Türkmenistanyň ähli çäginde geçirilýän geologiýa-gözleg işlerini hasaba alýar we bütewi hasabatyny ýöredýär.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy ýurdumyzyň, uglewodorodlaryň, ýerasty suwlarynyň, mineral çig mallaryň hem-de gurluşyk materiallarynyň gorlarynyň gözlegini we barlagyny amala aşyrýan hem-de ygtybarly üpjün edýän kuwwatly önümçilik guramadyr.

Garaşsyzlyk ýyllary içinde korporasiýanyň geologlary Garaşsyz we Bitarap Türkmenistanyň Hökümetiniň yzygiderli goldawlary esasynda ýurduň ýerasty gurluşyny we onuň baýlyklaryny öwrenmekde, ygtybarly mineral çig mal binýadyny döretmekde we ösdürmekde ägirt uly meýilnamalaýyn işleri amala aşyrýarlar. Ýurduň mineral çig mal serişdeleriniň ýagdaýy häzirki wagtda üstünlikli hereket edýän senagat kärhanalarynyň uzak wagtlap we ygtybarly işlemegini hem-de olaryň kuwwatlylygynyň ýokarlandyrylmagyny üpjün edýär.

Soňky on ýyllyklarda korporasiýa tarapyndan geçirilen geologiýa gözleg-barlag işleriniň netijesinde dünýä ölçeginde möçberleri uly hasaplanýan Galkynyş, Ýaşlar, şeýle hem Zäkli-Derweze, Garajaowlak we başga-da birnäçe gazkondensat ýataklar toplumynyň üsti açyldy we olaryň gorlary barlanyldy.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan geçirilen seýsmiki barlag işleriniň we «Türkmennebit» döwlet konserniniň amala aşyran çuň guýulary burawlamaklygyň we synamaklygyň netijesinde Türkmenistanyň günorta-günbatarynda ýerastynyň 7000 m töweregi çuňlygynda ýerleşen Uzynada gazokondensat ýatagynyň üsti açyldy.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan açylan ýataklaryň we döredilen çig-mal binýadynyň esasynda ýurduň ykdysadyýetiniň kuwwatly pudagy bolan ýangyç-energetika toplumynda iri senagat kärhanalary döredildi we olar üstünlikli hereket edýär. Olardan Tükmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny, Bagajanyň we Naýybyň suwuklandyrylan gaz öňdürýän, Gyýanlydaky polimer, Owadandepedäki dünýäde ilkinji tebigy gazdan benziň öňdürýän zawodlary mysal getirmek bolar.

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan agyz, mineral we senagat suwlaryny gözlemekde we barlamakda uly işler amala aşyryldy. Häzire çenli jemi 107 sany ýerasty agyz suwlarynyň ýataklary gözlenip tapyldy we gorlary tassyklanyldy, olardan Ahal welaýatyndaky – Sünçe, Kelete, Kaka; Mary welaýatyndaky – Tagtabazar-I, Söýünaly, Bathyz-I; Lebap welaýatyndaky – Halaç-II, Dostluk; Balkan welaýatyndaky – Çilmämmetgum, Orta Sumbar; Daşoguz welaýatyndaky – Şawat, Şasenem-I suw ýataklaryny mysal getirip bolar. Bu ýataklar ilatymyzy, senagat kärhanalaryny we öri meýdanlary - maldarçylygy suw bilen doly üpjün edýär. Mundan başga-da 14 sany mineral we 6 sany senagat suwlarynyň ýataklary gözlenip tapyldy we olaryň gorlary tassyklanyldy. Bu suw ýataklary Hazaryň, Balkanabadyň we Berekediň ýod-brom zawodlary, Baýramalynyň, Mollagaranyň, Arçmanyň, Daşoguzyň, Farabyň we Aşgabadyň şypahanalary halkymyza hyzmat edýär.

Korporasiýanyň geologlary tarapyndan Gowurdagyň kükürt, Arygyň we Sakyrtmanyň selestin, Gyzylgaýanyň kaolin, Tüwergyryň kömür, Oglanlynyň bentonit, Balkanyň, Köpetdagyň we Köýtendagyň sement çig malynyň, Mänäniň kwars gum daşlarynyň, Guwlunyň nahar duzunyň we başga-da birnäçe çäge-çagyl ýataklarynyň açylmagy we barlanylmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatlygynyň berkemegine öz saldamly goşandyny goşýar.

Gözlenip tapylan dürli görnüşli çig-mal gorlarynyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny ösdürmekde geljegi uly bolan birnäçe senagat kärhanalar gurlup ulanmaga tabşyryldy. Olardan Bäherdeniň, Keletäniň, Balkanyň, Lebabyň sement zawodlaryny, Garlygyň dag magdan kaliý toplumyny, «Türkmenaýnaönümleri» kombinatyny, Owadandepedäki granit-mramor zawodyny, «Garabogazsulfat» (Garabogaz ş.), «Guwlyduz» (Guwlymaýak ş/çe), Oglanlynyň bentonit, Gyzylgaýanyň kaolin, Ýagmanyň argillit känlerini, gurluşyk materiallary gazylyp alynýan başga-da birnäçe karýerleri mysal hökmünde görkezmek bolar.

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli goldawlary esasynda mähriban Watanmyzyň merdana geologlary, geofizikleri we burawçylary tarapyndan açylan bu gazkondensat we peýdaly gaty magdan ýataklary ýurdumyzyň ykdysady kuwwatlygyny berkitmäge we has-da ösdürmäge ägirt uly goşandyny goşýar.

Ýokarda sanalyp geçilenlerden başga-da, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy häzirki wagtda dürli görnüşli gurluşyk materiallaryny (çäge-çagyl garyndylary, sement çig maly we başgalar), demir magdanlaryň gözleg-barlag işleri güýçli depginler bilen alyp barýar. “Türkmen Awtoban” ÝGPJ-niň sargydy boýunça jikme-jik barlag işleri Gökdepe etrabynda ýerleşýän çäge-çagyl jynslarynyň öň barlanan Ajykäriz ýatagyna galtaşýan täze meýdançada işler dowam etdirilýär. Ondan başga-da, Çagyl ýatagynyň Gyzylgaýa meýdançasynda demir magdanlarynyň gözleg-barlag işleri alnyp barylýar.

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy maksatnamalaryndaky esasy işlerinden daşary ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan telekeçileri, şeýle hem gaýry edaralar üçin çuň bolmadyk suw guýularyny gazyp bermek işlerini hem yzygiderli amala aşyrýar.

Korporasiýanyň Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugy tarapyndan ýerasty suwlaryň kadalaryna we hapalanmagyna hemişelik esasda gözegçilik edilýär. Ýurdumyzyň çäginde dürli maksatlar bilen guruljak binalaryň we desgalaryň guruljak ýerini ylalaşyp degişli maglumatlar hem-de ulanyş guýulary gazmak üçin gidrogeologik netijenamalar yzygider taýýarlanylýar.

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan Garaşsyzlyk ýyllarynda amala aşyrylýan, ýokarda sanalyp geçilen işler we olaryň Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli goldawlarynyň netijesinde üstünlikli dowam etdirilmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmäge we mundan beýläk hem ýokary depginler bilen ösdürmäge öz saldamly goşantlaryny goşarlar.

Edaralarymyz

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmenistanyň çäklerinde geologik-geofiziki usullar bilen ýer jümmüşini öwrenmek, toplumlaýyn tebigy baýlyklaryň ýataklaryny ýüze çykarmak üçin barlaglary geçirýän geologik gözleg ugry boýunça döwlet guramasydyr.

Salgymyz

"Türkmengeologiýa" Döwlet korporasiýasy

Salgymyz

Arçabil şaýoly, 56 jaý,
Aşgabat şäheri,
Türkmenistan, 
744036

Email

tdk@tmgeology.gov.tm
turkmengeology@online.tm

 

RSS

Telefon

+99312 403401

Faks

+99312 403439

Bize ýazyň!

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Siziň hatyňyz biziň hünärmenlerimiz tarapyndan, iň gysga wagtda jogaplanar. Hyzmatdaşlyk üçin sagboluň.