news1
28 Sentýabr, 2022
Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy dabaraly bellenildi

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy baýramçylyk dabaralaryna beslenilip bellenildi.

Irden Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi. Dabara Prezident Serdar Berdimuhamedow, Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarydyr wekilleri, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň häkimleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Soňra Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada dabaraly harby ýöriş we ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň ýeten sepgitlerini we gazanan üstünliklerini açyp görkezýän awtoulaglaryň toparlary geçdi. Dabara göni ýaýlymda milli teleýaýlymlaryň ählisinde görkezildi.

Dabara harby ýöriş bilen başlanyp, ony baýdakçylar topary açdy; olar Döwlet münberiniň öňünden Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli görnüşleriniň söweşjeň baýdaklaryny ellerinde tutup geçip, harby gullukçylaryň dabaraly ýöriş bilen geçmeginiň başyny başladylar. Şeýle hem meýdançada gurnalan uly ekranlarda şol bir wagtda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda geçirilen harby-deňiz ýörişi görke

zildi. Soňra milli goşunyň ýaraglanyş düzüminde duran iň täze harby tehniklarynyň görkezilişi boldy hem-de howa ýüzünde dürli kysymly uçarlaryň uçuşy görkezildi.

Çäre döredijilik toparlarynyň çykyşlary we Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistranyň halk hojalyk toplumynda gazanylan üstünlikleriň görkezilmegi bilen dowam etdi.

Şeýle hem ýurdumyzyň baş baýramçylygy mynasybetli dürli maksatly desgalary ulanyşa girizmek dabaralary hem geçirildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow türkmenistanlylara baýramçylyk gutlagynda bellenilişi ýaly, «Eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygy bagtyýar we abadan durmuşymyzyň binýadydyr. Garaşsyzlygymyzyň 31 ýylynyň içinde gazanylan ajaýyp ýeňişler, ýetilen belent sepgitler mähriban halkymyzyň watansöýüjiligi, agzybirligi, jebisligi, halal we tutanýerli zähmeti bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr».

Baýramçylyk gutlagynda Serdar Berdimuhamedowyň şeýle hem belleýşi ýaly, «Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasy, ykdysady, medeni hem-de durmuş ugurlary boýunça ägirt uly ösüşler gazanylyp, Türkmenistan kuwwatly ykdysadyýeti, kämil durmuş ulgamy bolan, çalt depginler bilen ösýän, dünýä bileleşiginde uly abraýa eýe bolan döwlete öwrüldi».

Çeşme: www..oilgas.gov.tm