Image
29 Fewral 2024
Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy «Awazada» okuw maslahatyny geçirdi
Şeýle at bilen Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmennebit» DK-nyň Kärdeşler arkalaşygynyň komiteti
Image
28 Fewral 2024
Nebitgaz toplumynda hoşallyk maslahaty geçirildi
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi dolandyryş binasynda «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa
Image
18 Noýabr , 2023
Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi
Paýtagtymyzda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirilip, ol iki ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmaga we giňeltmäge bagyşlandy.
Image
16 Noýabr 2023
Nebitgaz, ulag, ekologiýa — Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda
Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça komitetleriň başlyklary R.Meredowyň we H.Tsubaýyň arasynda geçirilen söhbetdeşlikde
Image
09 Oktýabr 2023
Yrak her ýylda Türkmenistandan 10 mlrd kub metr gaz satyn almaga taýýar
«Türkmengaz» döwlet konserni bilen Yrak Respublikasynyň Elektroenergetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.
Image
09 Oktýabr , 2023
Nebitgaz toplumynda dokuz aýyň jemlerine garaldy
7-nji oktýabrda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.
Image
26 Sentýabr 2023
Magmatik jynslardan pedalanmagyň ýollary
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň häzirki pajarlap ösýän hem-de gurluşyk işleriniň has-da ýaýbaňlanýan şertlerinde ýokary berklikdäki
Image
26 Sentýabr 2023
Uzynada käniniň 11 belgili gözleg guýusyndan senagat ähmiýetli nebitgazkondensat akymy alyndy
Uzynada nebitgazkondensat käni administratiw taýdan Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Image
24 Sentýabr , 2023
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Ata Watanymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny uly dabaralara besläp
Image
24 Sentýabr 2023
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
Şu gün paýtagtymyzda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri
Image
19 Sentýabr 2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda eden çykyşy
Ilki bilen, sizi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň başlanmagy bilen gutlaýaryn we netijeli işlemegi arzuw edýärin.
Image
19 Sentýabr , 2023
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.
Image
01 Sentýabr 2023
Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli täze binalaryň açylyş dabaralary
1-nji sentýabrda ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda täze, 2023-2024-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyrýan ilkinji jaň ýaňlandy.
Image
31 Awgust 2023
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär
Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar.
Image
28 Awgust , 2023
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň ýanwar-iýul aýlary boýunça netijelerine seredildi
Geçen anna güni zähmet rugsadynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda wise-premýerleriň şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlary diňlenildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipelerine garaldy.
Image
24 Awgust 2023
Yragyň wekiliýeti «Türkmengaz» DK bilen türkmen tebigy gazyny satyn almagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylygy bilen Türkmenistana sapar bilen gelen Yrak Respublikasynyň arasynda gepleşikler geçirildi. Yragyň wekiliýetine Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed we nebit ministriniň orunbasary Ezat Sabir Esmail ýolbaşçylyk etdi.
Image
19 Awgust 2023
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar
Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.
Image
18 Awgust , 2023
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar
Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.
Image
17 Awgust 2023
«Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2023» 28-nji halkara maslahatyna taýýarlyk dowam edýär
OPEK (Nebiti eksport ediji döwletleriň guramasy) 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2023» 28-nji halkara maslahatyna gatnaşjakdygyny tassyklady diýip, forumyň guramaçylary habar berýär.
Image
17 Awgust 2023
Daşary ýurt gämileri Türkmenbaşynyň portunda dizel ýangyjyny guýduryp bilerler
Türkmenistanyň Deňiz söwda floty Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna girýän daşary ýurt gämilerine dizel ýangyjyny guýup bermek hyzmatyny hödürleýär. Bu barada flotuň saýtynda habar berilýär.
Image
12 Awgust , 2023
Türkmenistanda «Hazar deňzi — parahatçylyk we dostluk deňzi” atly maslahat geçirildi
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň ajaýyp kenarýakasynda şanly sene – Hazar deňziniň güni dabaraly bellenildi.
Image
04 Awgust , 2023
Türkmenistanyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň üçtaraplaýyn sammiti
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagynda üçtaraplaýyn sammit geçirildi.
Image
03 Awgust , 2023
Ogulabat ejäniň döreden täsin amaly-haşam sungatynyň nusgalary Döwlet muzeýine sowgat berildi
Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy, Arkadagly Serdarymyzyň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowa
Image
31 Iýul , 2023
«Türkmengeologiýa» DK nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak maksady bilen işleri geçirýär
Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.
Image
12 Iýul , 2023
Wodorod energetikasy pudagynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Ýol kartasyny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
Sişenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen Türkmenistanda wodorod energetikasy pudagyny ösdürmek boýunça pudagara iş toparynyň 2-nji mejlisinde
Image
11 Iýul , 2023
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy
Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.
Image
10 Iýul , 2023
Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabynyň
Image
09 Iýul , 2023
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy gözleg işini kämilleşdirýär
Geçen anna güni bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Batyr Amanow gözegçilik edýän düzümleriniň
Image
06 Iýul , 2023
Türkmenistanyň Arkadag şäheri dünýä metbugatynyň sahypalarynda
29-njy iýunda ýurdumyzda şu ýylyň möhüm taryhy wakalarynyň biri bolan täze, döwlet ähmiýetli Arkadag şäheriniň açylyşy mynasybetli giň gerimli çäreler geçirildi. Täze şäher türkmen halkynyň Milli Lideri
Image
30 Aprel , 2023
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy
Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli giň gerimli dabaralar geçirildi. Şanly senäniň hormatyna Halkara ahalteke
Image
27 Aprel , 2023
Türkmenistanyň howa flotunyň üsti «Airbus» ýük uçarynyň ýene biri bilen ýetirildi
Şu gün paýtagtymyzyň Halkara howa menziline «Airbus A330-200P2F» kysymly ýük uçary gelip gondy.
Image
27 Aprel , 2023
«Türkmengeologiýa»: Hazar deňziniň türkmen bölegi— maýa goýumlaryny çekmek üçin geljegi uly ugurdyr
Türkmenistana uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan günorta we merkezi Hazaryň bir bölegi degişlidir.
Image
21 Aprel , 2023
Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde informatika boýunça birinji halkara olimpiada geçirildi
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde türkmen we daşary ýurtlaryň ýokary okuw
Image
23 Mart , 2023
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň
Image
19 Mart , 2023
Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Katara ugrady
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Katar Döwletine ugrady.
Image
18 Mart , 2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň sazlaşykly ösüşiniň nyşany hökmünde
Image
18 Mart , 2023
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr
Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow
Image
18 Mart , 2023
Türkmenistanyň Prezidenti ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi
Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzy gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça giň möçberli ählihalk bag ekişliginiň ýazky möwsümine badalga berildi.
Image
17 Mart , 2023
Aşgabatda senagatçylaryň hem-de telekeçileriň sergisi we maslahaty geçirilýär
Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady.
Image
14 Mart , 2023
Dubaýdaky roud-şou Türkmenistanda uglewodorodlary işläp taýýarlamakdan başlap, «ýaşyl» energetika çenli taslamalary hödürlär
2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherindäki “Hyatt Regency” myhmanhanasynda Türkmenistanyň energetika ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler.
Image
20 Fewral , 2023
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň wise-premýeri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň geljegini maslahatlaşdy
Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
Image
20 Fewral , 2023
Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň nebiti gaýtadan işleýän toplumyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew ýurdumyzyň nebiti gaýtadan işleýän senagatyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Image
16 Fewral 2023
Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda energetika, ulag-üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Kooperatiwleşmek, zähmet we durmuş abadançylygy ministri Soulat Mortazawiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçiren duşuşygynda energetika,
Image
16 Fewral , 2023
Nebitgaz toplumynda ýylyň jemlerine garaldy
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.
Image
15 Fewral , 2023
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy
Şu gün Magtymguly Pyragy muzeýinde 2022-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýlip yglan edilen Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyna ýokary sylagy — ABŞ-nyň 1 million dollary möçberindäki pul baýragyny gowşurmak dabarasy boldy.
Image
15 Fewral 2023
Argus Türkmenistanyň kompaniýalaryny Dubaýda geçiriljek nebit önümleri boýunça maslahata çagyrýar
Argus halkara baha beriş agentligi 16-17-nji martda Dubaýda (Birleşen Arap Emirlikleri) «Argus nebit önümleri bazary 2023. Hazar we Merkezi Aziýa» atly Halkara maslahatyna çagyrýar.
Image
12 Fewral , 2023
“Miras” žurnaly: halkyň taryhy-medeni mirasyny öwrenmekde täze ylmy barlaglar
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Miras» atly ylmy-köpçülikleýin žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.
Image
02 Fewral , 2023
Türkmen pälwanlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşynda sekiz medala mynasyp boldular
Türkmen agyr atletikaçylary Türkiýanyň Ankara şäherinden meşhur ştangaçy Naim Süleýmanoglunyň hormatyna bagyşlanan halkara ýaryşyndan Watanymyza sekiz medal getirdiler.
Image
20 Ýanwar 2023
Ýokary derejedäki Türkmen-russiýa gepleşiklerinde söwda, energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin Türkmenistana resmi saparynyň ikinji gününde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
Image
20 Ýanwar , 2023
Türkmenistanyň Prezidenti «Galkynyş» gaz känine baryp gördi
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, «Galkynyş» gaz känine baryp gördi diýip, TDH habar berýär.
Image
20 Ýanwar , 2023
Türkmen-rus işewür toparlarynyň hyzmatdaşlygy täze ösüş depginlerine eýe bolýar
Şu gün paýtagtymyzda geçirilýän Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň işewür toparlarynyň köpugurly hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen çäreler boldy.
Image
20 Ýanwar 2023
Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbi tutuldy
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda sähetli günleriň birinde il içinde sylaglanýan
Image
20 Ýanwar , 2023
Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar
«Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowak Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen iş duşuşygyny geçirdi.
Image
09 Ýanwar , 2023
«Türkmenistan – Hytaý» gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 350 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi
Ulanylyp başlanyndan häzirki wagta çenli Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 350 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi.
Image
06 Ýanwar 2023
Türkmenistan we Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer
Türkmenistan bilen Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer.
Image
06 Ýanwar , 2023
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»
Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.
Image
06 Ýanwar , 2023
Pekinde gol çekilen resminamalaryň hatarynda — «Türkmengaz» DK bilen CNPC-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama bar
Pekinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi diýip, TDH habar berýär.
Image
21 Dekabr 2022
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň DIM-niň ýolbaşçysy bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň geljegini maslahatlaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň daşary işler ministri Faýsal bin Farhan Al Saud
Image
19 Dekabr , 2022
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy
Şu ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr
Image
19 Dekabr , 2022
11 aýda «mawy ýangyjyň» çykarylyşy we eksporty düýpli artdy
Türkmenistanda şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda tebigy we ugurdaş gazy çykarmak boýunça meýilnama 113,6 göterim
Image
15 Noýabr , 2022
Türkmen samboçylary Bişkek şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisini gazandylar
Türkmen samboçylary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde dowam edýän 47-nji Sambo boýunça dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisine mynasyp boldular.
Image
15 Noýabr , 2022
Gurbanguly Berdimuhamedow TDG-ni ulag we energetika pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge çagyrdy
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow TDG bilen ulag we energetika pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi çagyrdy.
Image
15 Noýabr 2022
Oba hojalygy pudagynyň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary gowşuryldy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Oba hojalyk toplumynyň edara binasynda kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary,
Image
15 Noýabr , 2022
Gurbanguly Berdimuhamedow «Türki dünýäsiniň ýokary ordeni» bilen sylaglanyldy
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy «Türki dünýäsiniň ýokary ordeni» bilen sylaglanyldy.
Image
01 Noýabr , 2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Türkmen manady ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň nyşanydyr
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanan
Image
01 Noýabr 2022
Türkmenistan Abu-Dabide ADIPEC nebitgaz forumyna gatnaşýar
Türkmenistanyň wekiliýeti 31-nji oktýabrda Abu-Dabide (BAE) açylan ADIPEC nebitgaz sergisine we maslahatyna gatnaşýar.
Image
31 Oktýabr , 2022
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumynyň ileri tutýan ugurlarynyň hatarynda gazhimiýa we gazy gaýtadan işlemek bar
Gazhimiýa senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, tebigy gazy gaýtadan işlemek we öndürilýän önümleriň möçberlerini
Image
28 Oktýabr , 2022
Türkmenistanda geçirilen ekologiýa boýunça giň gerimli okuw sapagyny Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek teklip edilýär
Gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň golaýynda
Image
17 Oktýabr 2022
Serdar Berdimuhamedow GDA ýurtlaryna Türkmenistanyň taslamalaryna goşulmagy teklip etdi
GDA döwletleri Türkmenistanyň başyny başlan günorta ugurdaky energetika, ulag, kommunikasiýa taslamalaryna işjeň gatnaşyp bilerdi.
Image
17 Oktýabr , 2022
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň gepleşikleri resminamalaryň toplumyna gol çekmek bilen tamamlandy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 15-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň barşynda Astanada iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda ýokary derejede gepleşikler geçirildi.
Image
17 Oktýabr , 2022
Türkmenistanyň Prezidenti: «Merkezi Aziýa - Russiýa» hyzmatdaşlyk formatynda ykdysadyýet ileri tutulýan ugur bolup durýar
«Merkezi Aziýa + Russiýa» altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde ykdysadyýet ileri tutulýan möhüm ugur bolup durýar.
Image
14 Oktýabr 2022
Serdar Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa – Russiýa» Sammitine we GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşmak üçin Gazagystana bardy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow GDA döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine hem-de
Image
14 Oktýabr , 2022
OGT-2022-ä gatnaşmak üçin eýýäm 20 ýurtdan 250-den gowrak wekil bellige alyndy
Häzirki wagtda 26-28-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT — 2022) XXVII Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşjaklary bellige almaklyk dowam edýär diýip,
Image
12 Oktýabr , 2022
Dokuz aýyň jemlerine garaldy
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.
Image
11 Oktýabr 2022
“Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumy we “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergi
Şu gün Söwda-senagat edarasynda “Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumy we “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergi açyldy.
Image
06 Oktýabr , 2022
Hormatly Prezidentimiz Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
Şu gün — Hatyra gününde Türkmenistanda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, şeýle-de ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen hatyralaýarlar.
Image
05 Oktýabr , 2022
Türkmenistan we Hytaý ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmekde ägirt uly mümkinçiliklere eýe — Halk Maslahatynyň Başlygy
Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan möhüm ugry ýangyç-energetika pudagy bolup durýar
Image
29 Sentýabr 2022
Oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahaty we sergisi geçiriler
2022-nji ýylyň 26-28-nji oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahaty we sergisi geçiriler.
Image
28 Sentýabr , 2022
Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy dabaraly bellenildi
Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy baýramçylyk dabaralaryna beslenilip bellenildi.
Image
24 Sentýabr , 2022
Watanymyzyň we jemgyýetimiziň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, onuň halkara abraýynyň belende göterilmegine