news1
17 Oktýabr, 2022
Türkmenistanyň Prezidenti: «Merkezi Aziýa - Russiýa» hyzmatdaşlyk formatynda ykdysadyýet ileri tutulýan ugur bolup durýar

«Merkezi Aziýa + Russiýa» altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde ykdysadyýet ileri tutulýan möhüm ugur bolup durýar. Bu pikiri Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni Astanada geçirilen “Merkezi Aziýa — Russiýa” sammitiniň barşynda belledi.

«Biz bu babatda uly mümkinçilikleri görýäris. Munuň özi, ilkinji nobatda, energetika, senagat kooperasiýasy, dokma önümçiligi, obasenagat toplumy, logistika, täze tehnologiýalar, sebit söwdasy ýaly ugurlar bilen baglanyşyklydyr diýip, döwlet Baştutany nygtady.

«Şeýle-de ýurtlarymyzyň işewürlerini has ysnyşykly hyzmatdaşlyga höweslendirmegiň zerurdygy, hemişelik hereket edýän «Merkezi Aziýa — Russiýa» işewürler düzüminiň döredilmeginiň başyny başlamak mümkinçiligi bu ulgamlarda esasy teklipleriň hatarynda görkezildi. Onuň barşynda söwda-y

kdysady hyzmatdaşlygyň dürli meselelerine garalyp bilnerdi» diýip Serdar Berdimuhamedow belledi.

Ýurtlarymyzyň çäklerinde ulag gatnawlarynyň we üstaşyr geçirmegiň köpşahaly düzümini gurmak arkaly döwrebap, üstaşyr ulag, kommunikasiýa ulgamlaryny döretmek aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Şol ulgamlar dünýä ummanyna çykmak arkaly kontinental Ýewraziýanyň giňişligini öz içine alar diýip, Serdar Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistanyň öz çäginden Pars aýlagyna, Eýranyň portlaryna, şol ýerden Hindistana gysga ýoly üpjün edýän ýurt hökmünde Demirgazyk-Günorta taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýardygyny tassyklady.

Çeşme:www.oilgas.gov.tm