news1
19 Dekabr, 2022
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on bir aýyň jemlerine garaldy

Şu ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 16-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen hasabat ýygnagynda Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G. Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş edip, döwlet Baştutanymyz tarapyndan ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan wezipeler, hususan-

da, nebitgaz senagatynyň kuwwatlyklaryndan has netijeli peýdalanmak, uglewodorod çig malyndan ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleriň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen, gaýtadan işleýän ulgamyň mümkinçiliklerini has doly ulanmak, ýangyç-energetika toplumyna maýa goýumlaryny işjeň çekmek, geljegi uly bolan nebitgaz ýataklaryny özleşdirmegiň depginlerini artdyrmak, pudagyň düzümini, şol sanda onuň gaýtadan işleýän ulgamyny, sanly ulgamy ornaşdyrmak we kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak babatda berlen tabşyryklary ýerine ýetirmegiň ýollary barada durup geçdiler.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow her bir zähmet köpçüliginiň has-da tijenip işlemelidigine ünsi çekmek bilen, ýygnananlara Täze ýyly önümçilik üstünlikleri bilen garşylamakda we hormatly Prezidentimiz tarapyndan bellenilen wezipeleri durmuşa geçirmekde zähmet üstünliklerini arzuw etdi.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm