news1
09 Ýanwar, 2023
«Türkmenistan – Hytaý» gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 350 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi

Ulanylyp başlanyndan häzirki wagta çenli Türkmenistan – Hytaý  gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 350 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa döwlet saparynyň öňüsyrasynda «Ženmin Žibao» gazetine taýýarlan makalasynda aýdylýar. Makala geçen anna güni  «Нейтральный Туркменистан» gazetinde hem çap edildi.

Türkmenistan bilen Hytaýyň söwda-ykdysady gatnaşyklary barada aýtmak bilen, Serdar Berdimuhamedow «Ýangyç-energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy aýratyn bellemek gerek. 2009-njy ýylyň ahyrynda ulanmaga berlen Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi Aziýa yklymynda amala aşyrylan iň iri bilelikdäki energetika taslamasyna öwrüldi. Häzirki wagta çenli bu gaz geçiriji boýunça Hytaýa 350 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi. Munuň özi aňrybaş çäk däldir» diýip belledi.

Prezidentiň sözlerine görä, bu g

az geçiriji iki ýurduň ýolbaşçylarynyň energetika babatda ählumumy meseleleriň oňyn çözgüdine syýasy taýdan jogapkärçilikli, oýlanyşykly, ykdysady babatda öňdengörüjilikli çemeleşmeleriniň aýdyň nusgasydyr.

Ýatlatsak, 2022-nji ýylyň oktýabrynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maslahatynda Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti Hou Sziszýun Türkmenistandan Hytaýa 2009-njy ýylyň dekabryndan bäri jemi bahasy 60 mlrd dollarlyk 340 mlrd kub metr tebigy gaz iberildi.

Şeýle hem CNPC-nip ýolbaşçysy geljekde HHR-e iberilýän tebigy gazyň möçberlerini artdyrmagyň göz öňünde tutulýandygyny belledi. Şu maksat bilen, turba geçirijiniň häzirki hereket edýän 3 şahasyna goşmaça 4-nji şahany gurmak meselesi maslahatlaşylýar.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm