news1
20 Ýanwar, 2023
Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şahym Abdrahmanow penşenbe güni Aşgabatda iki ýurduň nebitgaz ulgamynda, elektroenergetikada, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde we parahatçylykly atom ulgamynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy bahar berdi.

«Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowak Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen iş duşuşygyny geçirdi. Taraplar Russiýa bilen Türkmenistanyň nebitgaz, elektroenergetika, energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri we parahatçylykly atom ulgamlarynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar» - diýlip habarda aýdylýar.

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, rus kompaniýalary enjamlary ibermek boýunça ýerli potratçylary çekmek arkaly Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmak ulgamynda öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Mundan başga-da, bellenilişi ýaly, rus nebit

kompaniýalary Türkmenistanda känleri işläp taýýarlamak boýunça bilelikdäki taslamalara gatnaşmaga taýýar. Şeýle hem nebiti we gazy ibermek, gaz infrastrukturasynyň gurluşygy, Hazar deňziniň ekologiýa howpsuzlygyny gorap saklamak ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy.

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň nygtaýşy ýaly, RF we Türkmenistan — öňden gelýän dostlar, ygtybarly hyzmatdaşlar.

«Moskwa we Aşgabat deň hukuklylyk, özara hormat goýmak we birek-biregiň gyzyklanmalaryny nazara almak esasynda özara gatnaşyklary mundan beýläk hem giňeltmäge taýýar» - diýip A.Nowak belledi.

Aleksandr Nowak RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustiniň saparynyň çäklerinde rus wekiliýetiniň düzüminde türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşmak üçin penşenbe güni Aşgabada geldi.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm