news1
16 Fewral, 2023
Nebitgaz toplumynda ýylyň jemlerine garaldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 10-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek boýunça alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aşyrguly Begliýew  hasabat ýygnagyny açyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nebitgaz senagatynyň işgärlerine uly ynam bildirip, ulgamyň işiniň has-da kämilleşdirilmegi ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli goldaw berilýändigini, şonuň üçin hem bu beýik ynamy ödäp, tutanýerli, yhlasly zähmet çekip, ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmagyň her birimiziň mukaddes borjumyz bolup durýandygyny aýratyn belledi. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň baş direktory Merdan Pirliýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bilen çykyş etdiler.

Hasabat ýygnagynda ilaty, önümçilik kuwwatlyklaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek, hojalyklarda we önümçiliklerde energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň ýollaryny öwrenmek, energiýa serişdelerine garaşl

ylygy azaltmak bilen, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak esasynda ösdürmek, daşary ýurtlaryň iri nebitgaz kompaniýalary bilen bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek, täze derejelere çykarmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini giňden ulanmak we ony önümçilige yzygiderli ornaşdyrmak barada giňişleýin pikir alşyldy.

Şeýle hem maslahatda ýurdumyzda nebit we gaz kondensatyny çykarmak ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler, içerki we daşary ýurtly sarp edijileri tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmekde geçirilýän degişli işler, «Galkynyş» gaz känini senagat taýdan özleşdirmek boýunça işleri güýçlendirmek, Hazar deňziniň sebitinde gözleg we özleşdirmek işlerini üpjün etmek üçin daşary ýurt kompaniýalaryny çekmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň meseleleri bilen bagly alnyp barylýan işler barada we beýleki wajyp ugurlar boýunça çykyşlara giň orun berildi.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aşyrguly Begliýew ony jemlemek bilen, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň öňdebaryjy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz senagatyny mundan beýläk hem ösdürmek babatda öňde goýan wajyp wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm