news1
16 Fewral, 2023
Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda energetika, ulag-üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Kooperatiwleşmek, zähmet we durmuş abadançylygy ministri Soulat Mortazawiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçiren duşuşygynda energetika, ulag we üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

R.Meredow sebitleriň ýakynlaşmagy ugrundaky ikitaraplaýyn söwda we ykdysady gatnaşyklaryň göwrümini ýokarlandyrmagynyň meselelerini beýan etdi.

Gepleşikleriň barşynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ara alnyp maslahatlaşylmagynyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy söwdanyň oňyn ösüşi bellenilip geçildi. Bu nukdaýnazardan, bar bolan berk kuwwatyny yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça taraplar özara haryt dolanyşygynyň göwrü

mini ýokarlandyrmaga itergi bermegiň möhümdigini bellediler.

Şeýle hem, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň işine-de üns berildi.

Duşuşygyň çäklerinde soňky ýyllarda özgermegini dowam edýän giň tejribä we deňhukuklylyga, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belläp geçdiler.

Taraplar ýokary derejeli duşuşyklaryň, hususan-da, Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleriniň arasyndaky ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde netijeli we özara ynama esaslanýan gepleşikleriň ähmiýetini nygtap geçdiler.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm