news1
21 Aprel, 2023
Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde informatika boýunça birinji halkara olimpiada geçirildi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde türkmen we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda informatika dersi boýunça I halkara açyk internet olimpiadasy geçirildi.

Olimpiada ondan gowrak döwletden 50-den gowrak ýokary okuw mekdebinden 500 töweregi wekil gatnaşdy. Olaryň arasynda Russiýa Federasiýasy, Belarus, Hytaý, Azerbaýjan, Koreýa Respublikasy, Malaýziýa, Gazagystan, Özbegistan, Täjigistan, Ermenistan, Rumyniýa, Germaniýa we Türkmenistan bar diýip, ORIENT habar berýär.

Halkara olimpiadanyň esasy maksady ýewraziýa sebitiniň gyzyklanma bildirýän ýaşlaryny, aýratyn hem, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny birleşdirmek bolup durýar. Ýakynda has ukyply ýaşlaryň toparyny ýüze çykarmaga ýardam etjek beýleki dersler boýunça hem şular ýaly ýaly halkara olimpiadalary geçirmek meýilleşdirilýär.

T

ürkmenistandan bu olimpiada 23 ýokary okuw mekdebinden 170 talyp wekilçilik etdi. daşary ýurtly gatnaşyjylaryň jemi sany 250 adam töweregi boldy.

Olimpiada gatnaşan ýokary okuw mekdepleriniň hatarynda Petronas tehnologiýa uniwersiteti (Malaýziýa), Ploýeşti nebitgaz uniwersiteti (Rumyniýa), Pekiniň Hytaý nebit uniwersiteti (HHR) ýaly dünýäniň iri ýokary okuw mekdepleri girdi.

Olimpiada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň IT hünärmenleri we mugallymlary tarapyndan işlenip düzülen Moodle platformasynda geçirildi. Bu platforma gatnaşyjylary hasaba aldy, olar üçin ulgama girmäge login we parol döredip berdi, meseleleri ýükledi. Meseleler bölümler boýunça berildi: ulgamlaýyn programmalaşdyrmak, obýektiw-orintirlenen programmalaşdyrma, ikileýin kodlaşdyrma we maglumaty ölçemek, kompýuter grafikasy.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm