news1
11 Iýul, 2023
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.

Owganystanyň şahtalar we nebit ministriniň bellemegine görä, bu sebitde nebitiň çykarylyp başlanmagy ýurduň ykdysadyýetini ösdürmekde möhüm ädim boldy. Käni işläp taýýarlamaklyk gymmatly çig malyň günde 100 tonna golaýyny çykarmaga mümkinçilik berer.

Geljekde ýurduň häkimiýeti uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemekligi hem ýola goýmagy meýilleşdirýär. Owganystanda ýurtda ilkinji nebiti gaýtadan işleýän zawody gurmak teklibi nebiti çykarmaga badalga bermek dabarasynda aýdyldy.

Dabara Owganystanyň ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Häzirki wagtda owgan nebitçileri Amyderýa basseýninde 9 sany guýy burawladylar. Senagat we şahtalar palatasynyň wekilleriniň bellemegine görä, bu çäkleri özleşdirmeklik we nebit çykarmaklyk döwleti ýangyç bilen üpjün etmekde möhüm ädim bolup durýar.

Owganystanyň nebit senagatynyň dikeldilmegine CNPC hytaý kompaniýasy ýardam edýär. 2023-nji ýylda kompaniýa şu maksat bilen 162 mln dollar maýa goýar, geljek üç ýylda — 540 mln dollar goýar.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm