news1
24 Awgust, 2023
Yragyň wekiliýeti «Türkmengaz» DK bilen türkmen tebigy gazyny satyn almagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylygy bilen Türkmenistana sapar bilen gelen Yrak Respublikasynyň arasynda gepleşikler geçirildi. Yragyň wekiliýetine Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed we nebit ministriniň orunbasary Ezat Sabir Esmail ýolbaşçylyk etdi.
 
Duşuşygyň maksady Eýran Yslam Respublikasynyň üsti bilen Yraga SWAP (çalşyk amaly) türkmen tebigy gazyny satyn almak meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boldy.
 
Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed duşuşygy gurnanlygy we myhmansöýerligi üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi, şeýle hem Türkmenistan bilen Yragyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň özara bähbitli hyzmatdaşlyk esasynda guraljakdygyny bellediler.
 
Yrak wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, ýurduň infrastrukturasynyň depginli ösmegi bilen baglylykda, Yragyň türkmen tebigy gazyna zerurlygy artýar. Duşuşygyň barşynda myhmanlar «Türkmengaz» döwlet konserni bilen 5 ýyldan az bolmadyk möhletde tebigy gazy satyn almak hakynda uzakmöhletleýin şertnamanyň esasynda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler.
 
Myhmanlary diňläp hem

-de yrak ykdysadyýetiniň energiýa serişdelerine zerurlyklaryna baha berip, «Türkmengaz» DK-nyň wekilleri türkmen tarapynyň özara bähbitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny nygtadylar.

 
Hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň birinji ädimi hökmünde iki tarapyň — «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Yrak Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmegiň esasynda tebigy gaz satyn almak hakynda Ähtnama baglaşmagyň zerurlygy bellenildi.
 
Duşuşygyň barşynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Eýrana gaz geçirijisiniň üsti bilen Türkmenistandan tebigy gaz ibermelerini ýola goýmak bilen bagly meseleleriň tehniki, maliýe we söwda meseleleri maslahatlaşyldy.
Ähtnamanyň taýýarlanan taslamasy iki tarapyň wekilleri tarapyndan garaldy. Geňeşmeleriň netijesi boýunça resminama degişli bellikler bilen ýerine ýetirildi, Ähtnamanyň gutarnykly formasy bolsa özara ylalaşyldy we kabul edildi. Ýakyn wagtda yrak tarapy Gaz satyn almak hakynda Ähtnama gol çeker.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm