news1
24 Sentýabr, 2023
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Ata Watanymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny uly dabaralara besläp, ajaýyp üstünlikler bilen garşylaýar. Geçen otuz iki ýylda eziz Diýarymyzda asyrlara barabar beýik işler amala aşyryldy. Bitarap döwletimiz dünýäde ýokary depginler bilen ösýän, raýatlarynyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün edýän ýurtlaryň hataryna ynamly goşuldy.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda Garaşsyzlyk ýyllarynda belent sepgitlere ýetildi. Demokratik, hukuk, dünýewi döwletimizi ösdürmekde, raýat jemgyýetini kämilleşdirmekde, Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny ýokarlandyrmakda, Ýer ýüzüniň ýurtlary we halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmekde hem-de berkitmekde buýsandyryjy netijeler gazanyldy.

Garaşsyz Watanymyzy ýokary depginler bilen ösdürmekde, kabul edilen milli we döwlet maksatnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekde, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda, Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny belende götermekde ýurdumyzyň raýatlarynyň her biriniň mynasyp goşandy bardyr. Şoňa görä-de, berkarar Watanymyzyň ýokary sepgitlere ýetmegine uly goşant goşýan watandaşlarymyz sylag-hormata mynasypdyr.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny, kanunçylygy pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň nebitgaz, gurluşyk, senagat, ulag we kommunikasiýa, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, maliýe we ykdysady işiň derejesini kämilleşdirmekde, önümçiligiň netijeliligini, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini işläp taýýarlamakda, has täze tehnikalary, tehnologiýalary, öňdebaryjy usullary we tejribeleri önümçilige giňden ornaşdyrmakda, ulag serişdelerini netijeli peýdalanmakda, ilata edilýän hyzmatlaryň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmekde, uçarlary we dikuçarlary sürmekde has öňdebaryjy usullary ulanmakda, aýdym-sazy ökdelik bilen ýerine ýetirmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, ylmyň we tehnikanyň, bedenterbiýäniň hem-de sportuň, bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary ulgamynyň, milli medeniýetiň, edebiýatyň, teatr, kino, telewideniýe, aýdym-saz sungatynyň, žurnalistikanyň we medeni aň-bilim edaralarynyň çalt depginler bilen ösmegine, türkmen sportunyň halkara abraýyny belende göterip, şöhratyny ýokarlandyrmaga, sport boýunça okuw-türgenleşik we terbiýeçilik işlerini döwrebap ýola goýmaga, bütin halkyň sylag-hormatyna mynasyp bolan çeperçilik taýdan gymmatly edebi eserleri döretmäge, ýaşlary okatmaga we ata Watanymyza çäksiz söýgi, hormat goýmak, wepalylyk, mertlik hem-de halallyk ruhunda terbiýelemäge, ýokary hünärli işgärleri, döredijilik we sport toparlaryny taýýarlamaga önjeýli goşant goşandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň, mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini, gazanan ýokary netijelerini, hünär ussatlygyny, joşgunly zehinini we ezberligini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň ordeni we medallary bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» ordeni bilen:

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Baýmyrat Atanaýewiç Babaýewi;

Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen:

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň Saýlawlara we sala salşyklara taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça guramaçylyk müdirliginiň başlygy Maksatmyrat Rejepmyradowiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň işgärler syýasaty bölüminiň başlygynyň orunbasary — işgärler bölümçesiniň başlygy Mährijamal Orazgulyýewna Gelenowany,

Balkan welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň başlygy Nurguly Arazjanowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Pul dolanyşygy we emissiýa-kassa amallary müdirliginiň nagt pul dolanyşygyny seljeriş bölüminiň başlygy Konstantin Rafikowiç Kapançiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazaragatnaşyk» müdirliginiň Daşoguz aragatnaşyk gullugynyň kabelçisi-sepleýjisi Muhammet Abdyýewiç Zyýajanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 2-nji gazy çykaryş we taýýarlaýyş sehiniň gaz çykaryjy operatory Ýazdurdy Aşyrowiç Abaýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň «Goturdepe» guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginiň 2-nji guýulary düýpli abatlaýan sehiniň çylşyrymly işler boýunça uly ussasy Hudaýberdi Allaberdiýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň «Goturdepe» guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginiň burawlaýjysy Ýaraly Meňliýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Nebitmaş» döwlet kärhanasynyň gurluşyk-abatlaýyş meýdançasynyň kerpiç örüjisi Hojagurban Hojagurbanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Bereket ýol we desgalar edarasynyň ýol brigadiri Aşyrguly Garlyýewiç Täşliýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Darganata ýol we desgalar edarasynyň ýol ussasy Günçykar Taňrybergenowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 25-nji şahamçasynyň kerpiç örüjisi Wapakuly Hemraýewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Hökümet awiasiýa toparynyň angara hyzmat etmek boýunça bölüminiň ýerüsti enjamlarynyň tehniki hyzmatlary boýunça tehnigi Rejepguly Çoganowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň awtoulag hojalygynyň awtoulag sürüjisi Ýersaýyn Kalambaýewiç Kuzembaýewi,

«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň material tehniki üpjünçilik bölüminiň hünärmeni Myrat Bekiýewiç Ibragimowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Ekerançylyk we maldarçylyk müdirliginiň ösümlikleriň tohumçylygy bölüminiň başlygy Rejepgeldi Ýazjumaýewiç Meredowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy bölüminiň kiçi ylmy işgäri Çowdyrbaý Seýitmuratowy,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminiň başlygy Arazmyrat Amanowy,

Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary Kerimberdi Aýdogdyýewiç Kurbanowy,

«Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň direktory Nurýagdy Baýramgulyýewiç Ýagmyrowy,

«Batly-Gadam» hususy kärhanasynyň direktory Arazberdi Halmämmedowiç Amanmämmedowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndaky 30-njy orta mekdebiniň müdiri Annamuhammet Weliýewiç Garaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň ylmy bölüminiň kiçi ylmy işgäri Býaşim Džumaýewi,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň köpçülikleýin-sport we terbiýeçilik işleri boýunça direktorynyň orunbasary Wagif Aliýewiç Mammedowy,

Türkmenistanyň Ýokary attestasiýa komitetiniň başlygynyň orunbasary — baş alym kätibiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Amandurdy Berkeliýewi,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Balkan welaýat çaphanasynyň Türkmenbaşy şahamçasynyň seh brigadiri Tahyr Gurbanowiç Garagöndiýewi,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary kafedrasynyň dosenti Berdinyýaz Rejepmedowy,

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 3-nji çagalar sungat mekdebiniň umumy fortepiano mugallymy Amanmyrat Çaryýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň 5-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň direktory Ejebaý Durdyýewany,

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkimliginiň işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň baş hünärmeni Gurbanmyrat Handurdyýewi,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Sülgün Taganowna Ramazanowany;

Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen:

Türkmenistanyň Mejlisiniň umumy bölüminiň çap ediş we jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk bölümçesiniň redaktory — baş hünärmeni Atamyrat Aşyrmuhammedowiç Myradowy,

Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Meňli Abalakowna Diwanowany,

Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy Baýramgözel Myratmuhammedowna Myradowany,

Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy Kerimguly Gurbangulyýewiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy Gurbangeldi Jumamyradowiç Aşyrowy,

Daşoguz welaýatynyň Saýlaw toparynyň başlygy, Türkmen oba hojalyk institutynyň gidromelioratiw işleriň tehnologiýasy kafedrasynyň müdiri Agamurad Berdyniýazowiç Akyýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň diplomatik protokol bölüminiň başlygy Nurmuhammet Hojamgulyýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň diplomatik protokol bölüminiň birinji sekretary Nurymyrat Agamyradowiç Rozyjumaewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýakyn Gündogar we Afrika ýurtlary bölüminiň üçünji sekretary Maýa Agamämmedowna Gaýypowany,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň üçünji sekretary Leýla Myratgeldiýewna Jumagulyýewany,

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Astana şäheri) Ilçihanasynyň geňeşçisi Gadam Jumanepesowiç Ilamanowy,

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasynyň üçünji sekretary Selbi Baýramgeldiýewna Muhammedowany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň kompýuter tehnologiýalary bölüminiň başlygynyň orunbasary Wiktor Borisowiç Ýermolaýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň durmuş-medeni ulgamynyň ösüşi we maliýeleşdirilişi bölüminiň ylmy, bilimi we medeniýeti maliýeleşdiriş bölümçesiniň baş hünärmeni Maral Baýramgeldiýewna Berdiýewany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň Halkara we pudagara hyzmatdaşlygyny utgaşdyryş müdirliginiň başlygy Maksat Zelililowiç Kulyýewi,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň iş bilen üpjünçilik we hünär bilimi bölüminiň başlygy Ruslan Orazmuhammedowiç Welliataýewi,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň döwlet kömek pullary bölümçesiniň baş hünärmeni Sülgün Allaberdiýewany,

Daşoguz welaýatynyň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň başlygynyň orunbasary Şamyrat Gurbanowiç Tozanlyýewi,

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň standartlaşdyryş we sertifikatlaşdyryş bölüminiň uly döwlet inspektory Maral Amandurdyýewna Ahmedowany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ahal welaýatynyň statistika müdirliginiň Tejen etrap statistika bölüminiň hünärmeni Rejepberdi Allaberdiýewi,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Lebap welaýatynyň statistika müdirliginiň maliýäniň statistikasy bölüminiň esasy hünärmeni Mukaddes Ismailowna Abdyýewany,

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyryşyň usulyýeti we ätiýaçlandyryş amallary bölüminiň baş hünärmeni Sadat Hudaýberenowna Abdullaýewany,

Lebap welaýat döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyryş amallary bölüminiň başlygy Gurbanjemal Italmazowna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirliginiň maliýe hasabatlaryny seljerme we jemleme bölüminiň baş hünärmeni Dünýägözel Annadurdyýewna Şükürowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Inkassasiýa müdirliginiň hojalyk bölüminiň awtoulag bejeriji ussasy Berdi Gurbannazarowiç Nepesowy,

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň «Bagtyýarlyk» şahamçasynyň dolandyryjysy Begençmyrat Nurmyradowiç Tejenowy,

Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň Taslamalary karzlaşdyryş müdirliginiň hususy telekeçiligi karzlaşdyryş bölüminiň başlygy Muhammet Atajanowiç Çerkezowy,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Hasaplaşyk amallary müdirliginiň edara görnüşindäki taraplaryň hasaplary bölüminiň amallar resminamalarynyň gözegçiligi bölümçesiniň müdiri Ogulgerek Segsenowna Hakberdiýewany,

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Awtomatizasiýa müdirliginiň sanly tehnologiýalar we programma üpjünçiligini alyp barýan bölüminiň baş hünärmeni Sülgün Berdiýewna Ballarowany,

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň baş hünärmeni Bibitäç Gurbantaganowna Kökliýewany,

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary şahamçasynyň buhgalterçilik hasaba alnyşy we hasabatlylyk bölüminiň hünärmeni Nellýa Anatolýewna Antonowany,

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň Halkara amallar müdirliginiň başlygynyň orunbasary Erkin Mämmetmyradowiç Saryýewi,

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň «Rysgally Mary» şahamçasynyň karz amallary we pul dolanyşygy bölüminiň hünärmeni Mergen Çerkezowy,

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň maliýe hasabatlary we ylmy-önümçilik bölüminiň müdiri Kakageldi Jumageldiýewiç Bekdurdyýewi,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Döwlet maliýe, tebigy we maddy serişdelerine gözegçilik müdirliginiň Döwletiň tebigy, maddy serişdelerine we beýleki aktiwlere gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Berdimyrat Amandurdyýewiç Kiçiýewi,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Maksatnamalaryň, maýa goýumlaryň we gurluşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik müdirliginiň döwlet we milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Kakageldi Baýrambaýewiç Çowdyrbaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar» müdirliginiň önümçilik-tehniki bölüminiň esasy hünärmeni Gurban Sähetdurdyýewiç Berdiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň ussasy-gurnaýjysy Döwletmyrat Karaýewiç Nurmedowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň sürüjisi Muhammetbäşim Akymowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazaragatnaşyk» müdirliginiň Awtoulaglar gullugynyň sürüjisi Eldar Inoýatowiç Gasanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Kakaetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň Gazgeçirijiler we enjamlar gullugynyň ussasy Toýly Illiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň «Esengulyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gaz enjamlarynyň ussasy Baba Gurbanmämmedowiç Babaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Harbylaşdyrylan «Nebitgazhowpsuzlyk» müdirliginiň Balkan «Nebitgazhowpsuzlyk» harbylaşdyrylan bölüminiň baş inženeri Agöýli Taganowiç Mämmedowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Jumageldi Abdullaýewiç Seýdullaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Lebap meýdançasyndaky 49-njy toplumlaýyn karotaž partiýasynyň başlygy Zarif Kadirowiç Sapaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň enjamlary bejeriji ussasy Niýazmyrat Bekiýewiç Amansähetowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Malaý-Çartak sehiniň tehnologiki gurluşlarynyň operatory Hudaýberen Allamuradowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Günbatargazakdyryş» müdirliginiň awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy desgasynyň operatory Arazberdi Baýramgeldiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň guýulary ýerasty we düýpli abatlandyryş sehiniň burawlaýjysynyň kömekçisi Saparberdi Amangeldiýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň maşinisti Ýusup Mommaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 3-nji gazy arassalaýjy we guradyjy sehiniň elektrogaz kebşirleýjisi-kesijisi Bäşim Amannaýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň üpjünçilik bölüminiň hünärmeni Nurmyrat Işewowiç Gurbanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Ýöritegurluşykgurnama» müdirliginiň 16-njy gurluşyk uçastogynyň kerpiç örüjisi Toýmämmet Haýdarowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň Guýulary maýyşgak nasos kompressor turbaly düýpli abatlaýyş müdirliginiň burawlaýjysynyň kömekçisi Tirkeşmämmet Gulçinowiç Gulçinowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň maşinisti Gafurberdi Rahmanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Goturdepenebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň ussasy-abatlaýjysy Baýram-durdy Hojadurdyýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň uly mehanigi Güzmämmet Nazmämmedowiç Hydyrowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdag» tilsimat ulaglar müdirliginiň ussasy Nazarberdi Güçberdiýewiç Esenowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Körpeje» gaz çykaryş müdirliginiň gaz taýýarlaýyş we akdyryş uçastogynyň başlygy Arazdurdy Hallymämmedowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdag» tilsimat ulaglar müdirliginiň sürüjisi Gurbantagan Balkanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň burawlaýjysy Tuwakmämmet Tuwakmämmedowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabat tilsimat ulaglary müdirliginiň sürüjisi Mulkummyrat Jennetmyradowiç Seidowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Boldumsaz nebit önümleri kärhanasynyň enjamlary bejeriji ussasy Baýramdurdy Saryýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň ussasy Tahirjan Nazyrowiç Döwranowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň merkezi barlaghanasynyň başlygy Ýaýlandurdy Pirliýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň bug gaz howa üpjünçilik sehiniň Merkezi howa kompressor desgasynyň maşinisti Muradjan Ýoldaşowiç Ergeşowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Balkan geofizika ekspedisiýasynyň geofiziki işlerde işleýän işçisi Begmämmet Hydyrmämmedowiç Atçaparowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapgeohyzmat» tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň motorçysy Rejepgeldi Arazberdiýewiç Ýolamanowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Daşoguznebitgazgurlyşyk» trestiniň 1-nji Ýöriteleşdirilen gurluşyk dolandyryş edarasynyň izolirleýjisi Egambergan Kurýazowiç Dawlatowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 5-nji gurluşyk-gurnama meýdançasynyň suwagçysy Hemra Baýramdurdyýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň Ýöriteleşdirilen gurnama dolandyryş meýdançasynyň sürüjisi Tahyr Geldimyradowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň işgärler bölüminiň başlygy Hallygözel Hojamyradowna Gurbangeldiýewany,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Ykdysadyýet müdirliginiň başlygy Rustam Amandurdyýewiç Annagurbanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň gözegçilik-derňew bölüminiň esasy derňewçisi Yklymberdi Nurmyradowiç Garýagdyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň ýylylyk ulgamynyň işgäri Susanna Drastamatowna Bozunsy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynyň direktorynyň orunbasary Gulam Agamyradowiç Melejäýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Ýaşlyk keramzit zawodynyň hasapçylyk we hasabat bölüminiň esasy hünärmeni Iwa Madýarowna Kiýaşowany,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Gazbeton öndürýän zawodynyň direktory Gadammyrat Annamyradowiç Begalyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Gazbeton öndürýän zawodynyň işgärler boýunça baş hünärmeni Nabat Allaýarowna Rejepmyradowany,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Polimer önümleri» zawodynyň polimer sehiniň guýujysy Rustam Ýuldaşýewiç Şermetowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Nebitmaş» döwlet kärhanasynyň direktorynyň orunbasary Öwezmyrat Kakageldiýewiç Akmämmedowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynyň hil sozma sehiniň ussasy Setdarberdi Suhanbýerdiýewiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Aşgabat şäher «Demirbetonönümleri» kärhanasynyň direktory Gurbangeldi Jumadurdyýewiç Baýramdurdyýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Büzmeýin etrabyndaky «Demirbetonönümleri» kärhanasynyň 4-nji galyplaýjy sehiniň demirbeton önümlerini we konstruksiýalary formirleýjisi Suwhanmyrat Öwezowiç Nyýazberdiýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Bäherden» sement zawodynyň enjamlary bejeriş, ulanyş sehiniň we mehanika ussahanasynyň başlygy Annageldi Amanaliýewiç Garajaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirliginiň Türkmenbaşy önümçilik meýdançasynyň sürüjisi Orazgeldi Mämmetberdiýewiç Mätiýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Lebap» sement zawodynyň hojalyk bölüminiň sürüjisi Turgunbek Annageldiýewiç Şakulowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Lebap» sement zawodynyň önümçilik tehniki bölüminiň başlygy Jawli Allanazarowiç Ýuldaşowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Köýtendag kän müdirliginiň awtoulag sehiniň sürüjisi Eşkuwat Hasanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Zarba» ýöriteleşdirilen döwlet kärhanasynyň direktory Annamyrat Kakageldiýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň awtoulaglar we mehanizmler önümçilik gullugynyň sürüjisi Muhammetnyýaz Seýitmyradowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Aşgabatenergo» önümçilik birleşiginiň ussasy Serdar Orazmämmedowiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynyň maşinisti Atageldi Bekiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Ahalenergo» önümçilik birleşiginiň elektrogurnaýjysy Annagylyç Garlyýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Ahalenergo» önümçilik birleşiginiň Bäherden etrap elektrik ulgamynyň elektrogurnaýjysy Baýramgeldi Sähedowiç Batyrowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergogurluşyk» konserniniň «Daşoguzenergogurluşyk» kärhanasynyň elektrik ulgamynyň ussasy Toýlybaý Nazarowiç Gajarowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Guwlyduz» kombinatynyň enjamlary bejeriji ussasy Rejep Ata-ballyýewiç Gündogdyýewi,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodynyň baş energetika gullugynyň baş energetigi Pälwan Kössekdurdyýewiç Esenowy,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň 2-nji ýol gurluşyk kärhanasynyň awtoulagynyň sürüjisi Taňryberdi Numatowiç Tüýliýewi,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Ahal ýol gurluşyk, abatlaýyş we önümçilik kärhanasynyň ýük awtoulagynyň sürüjisi Pudak Gurbanmuradowiç Garryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Demir ýol ulaglarynda gatnawlar, tehniki we hereket howpsuzlygy bölüminiň baş hünärmeni Wepa Aşyrgulyýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Ärsarybaba ýol we desgalar edarasynyň operatory Toýberdi Hajyberdiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Daşoguz ýol we desgalar edarasynyň topar ýolbaşçysy Gandym Saburowiç Gylyjowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Türkmenabat şäherindäki demir ýol hünär-tehniki okuw mekdebiniň direktory Altybaý Ereşowiç Karýagdyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 29-njy şahamçasynyň 3-nji derejeli demir ýollarynyň gurnaýjysy Allamyrat Atajanowiç Jumalyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 7-nji şahamçasynyň demirbeton şpallaryny öndürýän sehiniň çalşyk ussasy Tirkeş Toýlyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 8-nji şahamçasynyň elektromaşyn sehiniň hereket edýän düzümi abatlamak boýunça ussasy Oleg Ýurýewiç Şawkuny,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 6-njy şahamçasynyň Gypjak stansiýasyndaky önümçilik bazasynyň betonlaýjysy Amanmuhammet Gurbanowiç Atabaýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasynyň Büzmeýin önümçilik bölüminiň uly elektromehanigi Wladimir Wiktorowiç Klimowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 13-nji şahamçasynyň Serdar stansiýasynyň barlag nokadynyň wagonlara seredijisi Mürçe Ýomutgeldiýewiç Atadurdyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 27-nji şahamçasynyň Garybata stansiýasynyň tehniki gözegçilik nokadynyň wagonlara seredijisi Sergeý Abdullaýewiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň baş direktorynyň radio we telewideniýe boýunça orunbasary Orazmuhammet Purmyradowiç Poliwanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň seslendiriş bölüminiň esasy hünärmeni Şükür Annabaýramowiç Amanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugynyň Aşgabat şäher we Ahal welaýat bölümçesiniň esasy hünärmeni Gurbanmyrat Töräýewiç Kazakowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Tejen etrap bölüminiň hünärmeni Altymuhammet Atageldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň «Balkanpoçta» welaýat kärhanasynyň Etrek etrap poçta aragatnaşyk bölüminiň operatory Maýatäç Rejepgulyýewna Diwanowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň internet bölüminiň başlygy Merdan Babaýewiç Sahatowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň «Lebappoçta» welaýat kärhanasynyň Kerki etrap poçta aragatnaşyk merkeziniň sürüjisi Jorakul Orazowiç Nepesowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marypoçta» welaýat kärhanasynyň sürüjisi Derýa Begmuhammedowiç Akyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Tejendäki awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Myratgeldi Baýlyýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Tejendäki awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Döwletgeldi Öwezgeldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Balkanawtoulag» önümçilik birleşiginiň Balkanabat awtotoplumynyň sürüjisi Gurbandurdy Baglyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Oregeldi Berdiýewiç Saparalyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Ahmetjan Şamsiýewiç Raimowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Durdymyrat Täçnazarowiç Orazgeldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Orazberdi Baýramgeldiýewiç Annalyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň buhgalteriýa hasabaty bölüminiň başlygy — baş buhgalteri Myrat Atabaýewiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat halkara howa menziliniň uçuşlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak we hil bölüminiň 2-nji derejeli inženeri-gözegçisi Çarymyrat Rejepowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat halkara howa menziliniň Lukmançylyk merkeziniň awiasiýa işgärleriniň lukmançylyk güwälendirmesi boýunça toparynyň terapewt lukmany Mira Baýramgylyjowna Keşiýewany,

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň 4-nji awiaeskadrilýasynyň bortmehanigi Rustam Muradowiç Mametkuliýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolagçy-parom terminalynyň nobatçy mehanigi-elektromehanigi Arazmämmet Babaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Baýram Aganazarowiç Hemraýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň maliýe bölüminiň ýolbaşçysy-baş hasapçysy Hangeldi Amangeldiýewiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy bölüminiň kiçi ylmy işgäri Natalýa Pantelnamonowna Muradowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Aşgabadyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň awtoulag bölüminiň awtoulaglara tehniki ideg we remont ediji uçastogynyň mehanigi Begmyrat Gaýypowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Aşgabat» çakyr kärhanasynyň Tehnologiýa gullugynyň baş tehnology Patimat Ýunusowna Guseýnowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Çeşme» döwlet kärhanasynyň 1-nji önümçilik sehiniň müdiri Perhat Meretdurdyýewiç Allaberdiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Ahalpagta» önümçilik birleşiginiň Bäherden pagta arassalaýjy kärhanasynyň bejerijisi Çarygeldi Söýünowiç Annageldiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň hünärmeni Nurjahan Annamyradowna Rejepowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Balkan welaýat «Azyk» önümçilik birleşiginiň işgärler boýunça inspektory Aýsenem Aşyrgeldiýewna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Bereket etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň awtoulagynyň sürüjisi Gurbangylyç Gylyjowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Daşoguzgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Daşoguz çörek kärhanasynyň hamyr garyjy maşynlarynyň maşinisti Rena Täjibaýewna Batyrowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Daşoguz welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Köneürgenç etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Amangeldi Dädebaýewiç Toýlyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky «Garagum» maldarçylyk hojalygynyň baş kärendeçi çopany Sapaguly Haýytmuradowiç Mamedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Dänew etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Batyr Perdekulyýewiç Rozybaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Saýat etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň agronomy Ogulnur Narkulyýewna Haýydowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky «Maldar» maldarçylyk hojalygynyň baş hünärmeni-weterinary Penjaly Rozyýewiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň «Marypagta» önümçilik birleşiginiň Baýramaly pagta arassalaýjy kärhanasynyň bejeriş mehaniki bölüminiň bejerijisi Baýramdurdy Allakowiç Soltanowy,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak müdirliginiň başlygynyň orunbasary — döwlet ekologiýa gözegçiligi we ygtyýarnamalar bölüminiň başlygy Döwran Orazdurdyýewiç Ýagmyrowy,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň biodürlülik barlaghanasynyň ylmy işgäri Gülnabat Akynyýazowna Jumamyradowany,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekologiýa gözegçilik gullugynyň suwuň we topragyň hapalanmagyna gözegçilik barlaghanasynyň inženeri Oksana Wiktorowna Faustowany,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Tokaý hojalyk müdirliginiň baş hünärmeni Gülşirin Giçgeldyýewna Gurbandurdyýewany,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Tokaý tohumçylyk we tebigy seýilgähleri gorag gullugynyň Türkmenistanyň tokaý zolaklary boýunça ýörite gözegçilik bölüminiň esasy döwlet inspektory Döwletberdi Dörtliýewiç Sinikowy,

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminiň başlygy Şaniýaz Meňliýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň energetika we suw sorujy enjamlar bölüminiň başlygy Döwran Maşadowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Suw ulanyş müdirliginiň suw ulanyş bölüminiň başlygy Tirkeş Ýollyýewiç Nurgeldiýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Ahalsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Büzmeýingurluşyk» önümleri kärhanasynyň energetika we mehanizasiýa sehiniň başlygy Tagandurdy Gökleňowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Lebapsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Amyderýakenarberkidiş» kärhanasynyň maşinisti Agamurat Penjiýewiç Şamuradowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Marysuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Baýramalysuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň miraby Şamurat Gaýgysyzowiç Orazlyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýasuwhojalyk» birleşiginiň «Ekologiýa» ylmy-önümçilik merkeziniň ekskawator sürüjisi Gurbangeldi Çarymyradowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýagurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Garagum Altyn asyr Türkmen köl gurluşyk» önümçilik dolanyşygynyň buldozer sürüjisi Mammetmyrat Durdymyradowy,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Ýöriteleşdirilen ot-iým öndür&yacu

te;än oba hojalyk döwlet kärhanasynyň baş hasapçysy Rozygül Hemraýewna Annanurowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň döwlet we kooperatiw söwdany sazlaýyş bölüminiň başlygy Şyhmyrat Goçmyradowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenpolat we enjamlar» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň 8-nji dükanynyň satyjysy Oguljeren Berdiýewna Germanowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň sürüjisi Orazberdi Gurtgeldiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Balkan» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň hasaphana bölüminiň hasapçysy Merjen Hajynazarowna Niýazmeňliýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap alyjylar jemgyýetiniň çörek sehiniň sürüjisi Jumabaý Şalkarowiç Turganbaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Daşoguz» döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň baş hasapçysynyň orunbasary Täjigül Jumaýewna Gulbaýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Halaç etrap alyjylar jemgyýetiniň tehnology Şazada Jumamuradowiç Hojamuradowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň garawuly Gurbanöwez Agaýewiç Muhammetseýidowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Merw» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň garawuly Agamyrat Şadyýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň örme fabriginiň örüji enjamlarynyň operatory Täzegül Çaryýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabadyň «Ahal» tikinçilik birleşiginiň çig mal taýýarlaýyş önümhanasynyň topar ýolbaşçysy Maýagül Nurýagdyýewna Rahimowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginiň işçisi Maýsa Meretgeldiýewna Akmyradowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Gap-Türkmen» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Dokma-boýag fabriginiň ussasy Goçmyrat Annameredowiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Magtymguly etrabyndaky Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky tikin we aýakgap fabrikleriniň toplumynyň tikin önümçiliginiň başlygy Patma Nuryýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki pagta egriji fabriginiň hyzmat ediş işgäri Aýsenem Orazgulyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Halaç etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah ýüplük egriji fabriginiň işçisi Şeker Döwrangeldiýewna Jumaýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň ýüňi ilkinji işleýän kärhanasynyň işçisi Maral Annamyradowna Bakyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmengala etrabynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky pagta egriji fabriginiň operatory Geldimyrat Annamyradowiç Ýagşymyradowy,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Annabike Amanmyradowna Pirmämmedowany,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Haýytgül Çäşemowany,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň kömekçisi Azat Baýramdurdyýewiç Jelilowy,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler we ýarmarkalar bölüminiň baş hünärmeni Çary Halmyradowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň daşary ykdysady aragatnaşyklar bölüminiň baş hünärmeni Nurjamal Gurbandurdyýewna Melekäýewany,

«Ajaýyp Ussat» hojalyk jemgyýetiniň oba hojalyk boýunça direktorynyň orunbasary Hojamyrat Işangulyýewiç Altaýewi,

«Ýüpek ýoly gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň ykdysadyýetçisi Rahmanberdi Annadurdyýewiç Garabaýewi,

«Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň direktorynyň orunbasary Jumamyrat Agamyradowiç Döwranowy,

«Altyn Kanun» hojalyk jemgyýetiniň direktory Kerim Mämmetmyradowiç Akmämmedowy,

«Ýaş türkmenler» hususy kärhanasynyň direktorynyň gurluşyk işleri boýunça maslahatçysy Mämmetnur Geldimyradowiç Annaýewi,

Aşgabat şäherinden telekeçi Ogulhan Garlyýewna Rozyýewany,

«Dost gurluşyk, söwda, önümçilik» hojalyk jemgyýetiniň baş koordinatory Nurmuhammet Baýrammyradowiç Meredowy,

«Röwşen» hususy kärhanasynyň direktory Amanmuhammet Bäşimowiç Nurýagdyýewi,

«Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynyň direktory Berdimyrat Agajumaýewiç Garlyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy Babahan Aganazarowiç Berdiýewi,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň işgärler we ýöriteleşdirilen bölüminiň başlygy Enebaý Baýramowna Öwezowany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň medisina himiýasy kafedrasynyň müdiri Güljahan Sapardurdyýewna Ataýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň nerw keselleri we neýrohirurgiýa kafedrasynyň assistenti Arslanmyrat Çaryýewiç Pirmuhammedowy,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň çaga hirurgiýasy kafedrasynyň assistenti Taýyr Orazowy,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň baş lukmany Altyn Samatowna Rejepowany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gospital hirurgiýasy kafedrasynyň assistenti Mubarak Džoraýewna Muratowany,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň iňlis dili kafedrasynyň uly mugallymy Gülsoltan Rejepowna Öwezowany,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň uly mugallymy Esen Atdaýewi,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň informatika we maglumat tehnologiýalary kafedrasynyň uly mugallymy Orazdurdy Garryýewi,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Dolandyryş hojalyk müdirliginiň başlygy Serdar Rejepmyradowiç Berdimyradowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky zehinli ýaşlar mekdebiniň mugallymy Güljemile Namazowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 39-njy orta mekdebiň mugallymy Täjigül Ataýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 70-nji orta mekdebiň mugallymy Orazgül Annadurdyýewna Hojammaýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 50-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Olga Iosifowna Meşerekowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 185-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Galina Wasilýewna Týurinany,

Arkadag şäheriniň Bilim müdirliginiň başlygy Ýanwar Annadurdyýewiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 18-nji orta mekdebiň mugallymy Amanmyrat Goçgulyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky 36-njy orta mekdebiň mugallymy Ogulbibi Saparowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky 12-nji çagalar bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi Hajar Hanowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndaky 2-nji çagalar bagynyň müdiri Maýa Kulyýewna Annamyradowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesindäki 31-nji orta mekdebiň mugallymy Hudaýberen Ataýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 56-njy orta mekdebiň mugallymy Anna Atekäýewiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň hojalyk müdiri Bagtygul Joraýewna Sarykowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň 5-nji ker, çala eşidýän we soň ker bolan çagalar üçin ýörite umumybilim berýän mekdep internatynyň direktorynyň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary Ergeş Hamraýewiç Açilowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Murgap etrabyndaky 25-nji orta mekdebiň mugallymy Annamuhammet Saparlyýewiç Garababaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň maliýe işi, buhgalteriýa hasaby we hasabatlylyk bölüminiň baş hünärmeni Swetlana Aleksandrowna Burykinany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň funksional-anyklaýyş bölüminiň endoskopist lukmany Armen Wladimirowiç Tawakalowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň bagyr hirurgiýasy we öt çykaryş keselleri bölüminiň müdiri Welimyrat Gurbanowiç Mamedowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara newrologiýa merkeziniň maslahat beriş-anyklaýyş bölüminiň müdiri Maýsa Hudaýnazarowna Almazowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara iç keselleri merkeziniň maslahat beriş-keseli anyklaýyş bölüminiň ginekolog lukmany Ogulbagt Sähetdurdyýewna Akyniýazowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň anesteziologiýa-reanimasiýa bölüminiň lukmany Natalýa Ýurýewna Mihaýlowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Inçekeseli bejeriş-öňüni alyş merkeziniň öýken inçekesel bölüminiň müdiri Maral Gurbankulyýewna Muhammetkulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň Aşgabat şäher çagalar hassahanasynyň maşgala bölüminiň müdiri Zöhre Penjiýewna Gurbanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň ker we çala eşidýän mekdep ýaşly çagalar bölüminiň terbiýeçisi Ogulsona Mälikowna Atamyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň Aşgabat şäher 10-njy saglyk öýüniň maşgala bölüminiň müdiri Gaýane Eduardowna Džunelowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýüniň maşgala bölüminiň müdiri Enejan Atabalowna Hydyrowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Ahal welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Aşyrmyrat Hojamyradowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Bagabat» şypahanasynyň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary Agajan Hemraýewiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçe hassahanasynyň maşgala lukmany Hydyrmuhammet Gurbangeldiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň çaga reanimatolog lukmany Öwezguly Paltaýewiç Saryýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Lebap welaýat Köpugurly hassahanasynyň 1-nji hirurgiýa bölüminiň lukmany Arslan Egenberdiýewiç Seýidowy,

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäher Bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirliginiň sport mekdepleriniň merkezleşdirilen hasaphanasynyň buhgalteri Bibiaýşa Ýakubowna Ilamanowany,

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäher Bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirliginiň 12-nji sport mekdebiniň okuw-sport işleri boýunça müdiriniň orunbasary Olga Aleksandrowna Kuklewany,

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň direktorynyň orunbasary Wepa Allanurowiç Nuryýewi,

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Olimp» orta sport mekdebiniň mugallymy Aýnagözel Ilamanowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Mary welaýat döwlet arhiwiniň direktorynyň orunbasary Meýlismyrat Annamyradowiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň filosofiýa we hukuk ylymlary bölüminiň müdiri — alym kätip Göwher Ballyýewna Geldiýewany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Fizika-matematika, himiýa, geologiýa, tehniki ylymlar müdirliginiň himiýa we geologiýa ylymlar bölüminiň müdiri — alym kätip Nurmyrat Täçmyradowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň täze tehnologiýalar we innowasiýalar bölüminiň baş bilermeni Bahar Atamyradowna Artykowany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylym we tehnologiýalar kafedrasynyň uly mugallymy Sapargül Akmämmedowna Saryýewany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynyň kitap hazynahana bölüminiň müdiri Doýdyk Saparbaýewany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň direktory Hallymyrat Ataýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň täze maddalary sintezlemegiň tehnologiýalary barlaghanasynyň müdiri Jeren Nurgylyjowna Sylapowany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy teswir we gözegçilik bölüminiň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji Amanmyrat Jumageldiýewiç Ýazgulyýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň geofiziki gözegçilik barlaghanasynyň esasy ylmy işgäri Amandurdy Hojaýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň baş inženeri Karli Pigamowiç Azimowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Wekilbazar etrap komitetiniň başlygy Tawus Baýrammyradowna Gylyjowany,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň başlygy Hanmuhammet Nurmuhammedowiç Amangulyýewi,

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň ýanyndaky Işewür zenanlaryň merkeziniň başlygy, telekeçi Aýhan Umargeldiýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap geňeşiniň başlygy Nurmuhammet Akmyradowiç Döwletowy,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri Güljemal Akmämmedowna Nazarowany,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň halkara hyzmatdaşlyk bölüminiň «Milli jemgyýetiň ynsanperwerlik işinde kömekçi wezipesini goldamak» taslamasynyň utgaşdyryjysy Witaliý Wladimirowiç Zasepini,

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň başlygynyň orunbasary Saparguly Ballykowy,

«Demir ölçeg» hususy kärhanasynyň direktory Serdarberdi Amanberdiýewiç Mätiýewi,

Türkmenistanyň Milli paralimpiýa komitetiniň başlygy Baýrammuhammet Şalarowiç Seýtlikowy,

Türkmenistanyň Ýokary attestasiýa komitetiniň baş hasapçysy Ýelena Ýurýewna Samadowany,

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň işgärler bölüminiň baş hünärmeni Kakamyrat Akmyradowiç Aksakowy,

Türkmenistanyň medeniýet ministriniň orunbasary Gurbanmyrat Şyhmyradowiç Myradalyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň «Owaz» radioýaýlymynyň habarlar we terjime bölüminiň ýokary derejeli terjimeçisi Baýram Kakabaýewiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Ýaşlyk» teleradioýaýlymynyň baş redaktory Jumageldi Jumamyradowiç Owwadowy,

«Medeniýet we syýahat» žurnalynyň baş redaktory Gülälek Muhammetgulyýewna Annamuhammedowany,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň ýapraklaýyn çap edýän ofset sehiniň ussasy Derýa Nurmuhammedowiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň «Altyn asyr» estrada orkestriniň ýokary derejeli artisti-solisti, instrumentalisti Orazdurdy Altyliýewi,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň binagärlik we dizaýn fakultetiniň binagärlik kafedrasynyň mugallymy Sanjarbek Bahadyrowiç Ismailowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň saz mugallymçylygy we hor dirižýorlygy bölüminiň mugallymy Larisa Gurbanowna Öwezowany,

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň ýokary derejeli drama artisti Dilşat Annadurdyýewna Meläýewany,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar» müdirliginiň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçylar toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Annagül Gurdowany,

Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň «Gökdepe» milli muzeýiniň çeperçilik-dikeldiş we medeni aň-bilim işleri bölüminiň esasy hünärmeni Nurnabat Amanowna Gurbanmämmedowany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Irina Anatolýewna Şuwalowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň direktory Şageldi Döwranowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň ussasy-abatlaýjysy Amangeldi Gurbangeldiýewiç Ataýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň «Zeýsuw we suwaryş» müdirliginiň baş inženeri Nejepguly Orazgylyjowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suw galdyryjy beketler gullugynyň maşinisti Nursoltan Şahaýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň süpürijisi Döwletgül Orazowna Şukurowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň «Altyn Asyr» agyzsuw zawodynyň maşinisti Bäşim Baýramgeldiýewiç Nazarowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň bagbany Gülnabat Oratdyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň süpürijisi Amandursun Annamuhammedowna Potarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Janly tebigatyň milli muzeýiniň guşlara hyzmat ediş bölüminiň haýwanlara seretmek boýunça işçisi Bibigözel Muhadowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň başlygy Rozygeldi Ýalkapowiç Rejepowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Nurjemal Jumadurdyýewna Sahadowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Gülşehre Nurberdyýewna Rejepowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ussasy Wepa Orazmyradowiç Rejepowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Baýramnur Rejepnurowiç Muhaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Täjigül Nuryjanowna Guramedowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Gunça Esenowna Allaberdiýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 1-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň süpürijisi Zöhre Halmyradowna Rejebowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Akgözel Polatdurdyýewna Gullyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Saraýmalik Bulkadarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Büzmeýin etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 2-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň süpürijisi Nurmyrat Pälwanowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Medeni-durmuş ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Nury Nurýagdyýewiç Nuryýewi,

Ahal welaýat Önümçilik, söwda, daşary ykdysady aragatnaşyklar, durmuş hyzmaty we telekeçiligi goldamak baradaky birleşiginiň Tehniki tükelleýiş edarasynyň baş hasapçysy Gözel Akmeredowna Gurbansähedowany,

Ahal welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirliginiň tehniki gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Batyr Ataýewi,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Kelejar geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Kakyş Babaýewiç Hojanazarowy,

Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Gökdepe etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň awtoulaglar bölüminiň sürüjisi Hojaguly Hojanyýazowy,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkimliginiň Raýat goranyş ammarynyň ekspeditory Elwan Orazmämmedowna Nazarowany,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçesiniň Geňeşiniň arçyny Berdi Gurbanowiç Pursowy,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Mekan Taňryberdiýewiç Hudaýberdiýewi,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garagan geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Bäşimmuhammet Ballyýewi,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Nohur geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Orazmyrat Ekäýewiç Apbasowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Balykçylyk geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Altynjemal Täçowna Mämmedowany,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri Gadam Geldimyradowiç Geldimyradowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Rahmanguly Mälikgulyýewiç Ataýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň sürüjisi Myratberdi Allaberdiýewiç Ylýasowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Parahat Annamyradowiç Durdyýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri Gundogdy Deňliýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçe Geňeşiniň hünärmeni Çaryguly Allaberdiýewi,

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Garahan geňeşliginiň Geňeşiniň arçynynyň orunbasary Ogulkeýik Ymamberdiýewna Begiýewany,

Balkan welaýat häkimliginiň ýerli ykdysadyýetiň ösüşini we söwda, syýahatçylyk, telekeçilik işlerini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Döwletgeldi Höwezowiç Abdylweliýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň «Nebitçi» myhmanhanasynyň aşpezi Bibigurban Hudaýberdiýewna Hojageldiýewany,

Balkan welaýat häkimliginiň «Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň ussasy-abatlaýjysy Atabaý Aşyrowiç Kuwwadowy,

Balkan welaýat häkimliginiň «Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň dispetçer gullugynyň operatory Bagty Jumaýewna Baýramowany,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimliginiň arhitektura bölüminiň baş arhitektory Baýramgylyç Hojaberdiýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň Balkanabat şäher Ýylylyk müdirliginiň Awariýa dispetçer we gaz hojalygy gullugynyň gaz enjamlarynyň ussasy Meretguly Allaberdiýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň Balkan welaýat jemagat hojalygy birleşiginiň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesiniň Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň abadanlaşdyryş, abatlaýyş bölüminiň agaç ussasy Öwezmyrat Begmyradowiç Halnazarowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçe Geňeşiniň arçyny Goýly Gurbantuwakowiç Gurbanyýazowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçe Geňeşiniň arçyny Suleýman Begliýewi,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrap häkimliginiň medeniýet, bilim, saglyk, sport we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Bezirgen Amanowiç Aşyrowy,

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň «Batly Mülkdar» daýhan hojalygynyň başlygy Halmämmet Amanmämmedowy,

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň «Gyzylarbatagyzsuw» müdirliginiň sorujy enjamlarynyň maşinisti Guwanç Hudaýnazarowiç Allanazarowy,

Balkan welaýatynyň Bereket etrap häkimliginiň medeniýet, bilim, saglyk we sport ulgamlaryny utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Maýa Artykowna Amangeldiýewany,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň «Daýhan ädimi» daýhan hojalygynyň mehanizatory Amanbaý Kerkiýewiç Çolanbaýewi,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň «Daýhan ädimi» daýhan hojalygynyň agronomy Gurbansähet Amangeldiýewiç Gurbanýazowy,

Daşoguz welaýat häkimliginiň ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni Kuwat Alyýewi,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Arassalaýyş we abadanlaşdyryş trestiniň suw çüwdürimler bölüminiň ussasy Işangeldi Panaýewiç Ýesenowy,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher häkimliginiň Işleri dolandyryş müdirliginiň baş hünärmeni, ýuristi-maslahatçysy Rüstem Nuryýewiç Janbaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň häkimliginiň baş hünärmeni Gulnara Kurambaýewna Džumaniýazowany,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň Sadylla Rozmetow adyndaky şäherçe Geňeşiniň arçynynyň orunbasary Hamro Şeripbaýewiç Redjepowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Amandurdy Kakyşowiç Toýlyýewi,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Babadaýhan» daýhan birleşiginiň bugdaý kärendeçisi Durdymyrat Sazakbaýewiç Jamanowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Şabat» daýhan birleşiginiň mehanizatory Atamurat Balliýewi,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Öwez Gurbanowiç Anjykowy,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň «Aksaraý» geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Ýagşymyrat Annamyradowiç Arazgeldiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Oguljan Babyşowna Saparowany,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Maslahat geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Tirkeş Şirmädowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap häkimliginiň medeni-durmuş ulgamy bölüminiň baş hünärmeni Meňli Satybaldyýewna Şamedowany,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Kemine geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Aşyrmäd Bekdurdyýewiç Haldurdyýewi,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň A.Kakabaýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Sapargylyç Annagylyjowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň kärendeçisi Sapardurdy Ataşowiç Güjikowy,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň Aşyk Aýdyň geňeşliginiň Geňeşiniň arçynynyň orunbasary Humaý Baýmyradowna Annamyradowany,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Ýomutbaý Gurdowy,

Lebap welaýat häkimliginiň «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 18-nji Gurluşyk-gurnama müdirliginiň işgärler bölüminiň hünärmeni Rana Jumanazarowna Babanazarowany,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň ýer gurluşygy bölüminiň hojalyk hasaplaşyk toparynyň hünärmeni Şeker Akmuhammedowna Öwlýakulyýewany,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň arhiwçisi Altyn Gurbanmuradowna Jumaýewany,

Lebap welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Türkmenabat Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 9-njy ýaşaýyş jaý ulanyş bölüminiň uly ussasy Ruslan Altybaýewiç Sahatowy,

Lebap welaýatynyň Dänew etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň esasy hünärmeni Gultäç Baýramowna Kazakowany,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Babadaýhan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Leýla Rahmatullaýewna Medetowany,

Lebap welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Darganata etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň awtoulaglar bölüminiň buldozer ekskawatorynyň mehanizatory Döwran Jumadurdyýewiç Babakulyýewi,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Darganata şäher Geňeşiniň arçynynyň orunbasary Muhammed Tursunowiç Maşaripowy,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akgözel Amanglyçowna Jumalyýewany,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň «Görelde» daýhan birleşiginiň mehanizatory Serdar Allamyradowiç Taganowy,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Zarpçy geňeşliginiň Geňeşiniň arçynynyň orunbasary Gülsin Narbaýewany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Köýtendag şäher Geňeşiniň hünärmeni Abdysalam Çaryýewiç Şaniýazowy,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Mürzebeg gala» daýhan birleşiginiň baş agronomy Rahman Döwletowy,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Gyzylaýak» daýhan birleşiginiň mehanizatory Döwletgeldi Berdinazarowiç Soltanowy,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Halaç şäher Geňeşiniň arçyny Agamurat Astankulowiç Allaýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçiler toparynyň ýolbaşçysy Ýaraşmurat Seýitmuradowiç Ödemuradowy,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň J.Mahremow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Penji Rahmanowiç Rozyýewi,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan önüm öndüriji Haziratkul Maratowiç Çariýewi,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Ereşbaý Ýuldaşowiç Hudaýkulyýewi,

Mary welaýat häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Döwran Babajanowiç Berkeliýewi,

Mary welaýat häkimliginiň hojalyk bölüminiň müdiri Öwezdurdy Rejebowiç Baýramowy,

Mary welaýatynyň Baýramaly şäher häkimliginiň işgärler we ýerli häkimiýet edaralarynyň işlerini utgaşdyrýan bölüminiň baş hünärmeni Döwran Töräýewiç Meredalyýewi,

Mary welaýatynyň Mary şäher Ýylylyk müdirliginiň baş inženeri Amandurdy Möjekowiç Atageldiýewi,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Goýunjy geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Agasapar Hudaýberdiýewiç Ýazyýewi,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri Hojamyrat Ýazmuhammedowiç Gurdowy,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Döwlet Muhommetmyradowiç Hünkarowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň «Täze oba» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Kakageldi Nurmuhammedowiç Berkeliýewi,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň «Hakykat» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dünýä Allaberdiýewna Ataýewany,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň G.Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gurbanmyrat Gurbangulyýewiç Allahanowy,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň «Ýalkym» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýagmyr Gurbanberdiýewiç Ataýewi,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bäşim Amanowiç Çaryýewi,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçe geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Rustem-Batyr Akinýazowiç Jumamyradowy,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň baş bagbany Hydyr Salyhberdiýewiç Myrahyrowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Kuwwatly» hojalyk jemgyýetini esaslandyryjy Rejepgeldi Kaýumowiç Şajaýewi,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Garaşsyzlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Kadyrguly Ýazgulyýewi,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Garagum kanaly» daýhan birleşiginiň mehanizatory Merdan Şahniýazowiç Aşyrowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Baýramaly» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Oraznabat Esenowna Esenowany,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň mehanizatory Maksat Allaberdiýewiç Paltaýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan hususy önüm öndüriji Ilmyrat Çarykulyýewiç Allakowy.

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:

«Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» habarlar bölüminiň alyp baryjysy Döwletgeldi Nedirgulyýewiç Inerowa,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň saz nazaryýeti bölüminiň ýokary derejeli mugallymy Mämmetsapar Toýlyýewe,

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň oýun goýujy režissýory Gülälek Muhammetorazowna Akmyradowa,

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahna ussady Döwletmyrat Janmämmedowiç Hanmämmedowa,

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň sahna ussady Nurbibi Ataýewna Nazarowa,

Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň «Ahal öwüşginleri» etnografik folklor tans toparynyň estrada orkestriniň 1-nji derejeli artisti Guwanç Kakadurdyýewiç Ýazmämmedowa;

«Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri» diýen hormatly ady:

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Taslama işleri müdirliginiň Tehnologik bölüminiň esasy inženeri Ýewgeniýa Iwanowna Amanowa,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Goturdepe buraw işleri müdirliginiň burawlaýjysy Şamämmet Weljanowiç Söýünowa,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpli-abatlaýyş» trestiniň «Barsagelmez» guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginiň uly ussasy Magtymguly Baýramgulyýewe,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Nebitmaş» döwlet kärhanasynyň baş mehanigi Saýýar Taýýar ogly Amiraslanowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Daşoguzenergo» önümçilik birleşiginiň transformator beketleri gullugynyň ussasy Gökbaý Çerkezowiç Ataýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Ruhabatgurluşyk» trestiniň dolandyryjysy Atamurat Ýollyýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Çarymyrat Saparmyradowiç Janmyradowa,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 31-nji şahamçasynyň Mary stansiýasynyň wokzal boýunça nobatçysy Rejepnazar Taganowiç Hudaýnazarowa;

«Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň şäher elektrik aragatnaşyk bölüminiň başlygynyň orunbasary Baýramdurdy Myratowiç Mademinowa;

«Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň ylmy habar beriş sowal-jogap bölüminiň kitapnama apparatyny guraýan bölümçesiniň esasy kitaphanaçysy Goçy Annasähetowa,

Mary welaýat medeniýet müdirliginiň başlygy Öwez Gylyjowiç Gylyjowa,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň ýaşaýjysy, sazanda Annamuhammet Hümmetnazarowiç Annahanowa;

«Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Ylmy usulyýet müdirliginiň medeniýet, sungat, ylmy-usulyýet bölüminiň usulçysy Atajan Ýakubowiç Eýýubowa,

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Bibinur Gurbandurdyýewna Aşyrowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 93-nji orta mekdebiň aýdym-saz mugallymy Allaberdi Orazguly ogly Amanowa;

«Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habarçylar bölüminiň müdiri Gylyçmyrat Gurbanowa,

«Neýtralnyý Turkmenistan» gazetiniň döwlet we jemgyýetçilik durmuşy, sosial syýasaty bölüminiň redaktory Irina Aleksandrowna Imamkuliýewa;

«Türkmenistanyň durmuş hyzmaty çygrynyň at gazanan işgäri» diýen hormatly ady:

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň sürüjisi Allaberdi Altyýewiç Şehimowa,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň gurluşyk-bejeriş bölüminiň gaz we elektrik bilen kebşirleýjisi Orazgeldi Nurýagdyýewiç Akmyradowa;

«Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap salgyt bölüminiň ýuridik taraplary barlag bölümçesiniň uly salgyt inspektory Durdyguly Annagulyýewiç Goşaýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan uçarmany» diýen hormatly ady:

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçujylar toparynyň 1-nji awiaeskadrilýasynyň serkerdesiniň orunbasary Annadurdy Altyýewiç Ataýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň suwda ýüzmek boýunça tälimçi-mugallymy Dmitriý Wladimirowiç Nowikowa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry.

Çeşme: www.tdh.gov.tm