news1
26 Sentýabr, 2023
Uzynada käniniň 11 belgili gözleg guýusyndan senagat ähmiýetli nebitgazkondensat akymy alyndy

Uzynada nebitgazkondensat käni administratiw taýdan Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň çäginde ýerleşýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň “Marynebitgazgözleg” ekspedisiýsy tarapyndan gazylan Uzynada känindäki 11 belgili gözleg guýusy pliosen ýaşly sebitleýin önümli aşaky gyzyl reňk çökündilerinde 6736–6734 m we 6728–6726 m çuňluklarda geçirilen synag işleriniň netijesinde bu guýudan senagat ähmiýetli nebitkondensat we tebigy gazyň akymy alyndy. Bu senagat ähmiýetli uglewodorod akymynyň alynmagy Uzynada käniniň gündogar böleginiň gorlaryny has ýokary derejelere çykarmaga mümkinçilik berer.

Uzynada känindäki 11 belgili gözleg guýusyndan senagat ähmiýetli nebitgazkondensat akymynyň alynmagy «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysa

dy taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynyň» durmuşa geçirilmeginde Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmekde bimöçber aladalarynyň hem-de berýän yzygiderli goldawlarynyň netijesinde mümkin boldy.

Uzynada känindäki 11 belgili gözleg guýusy ýakyn wagtlarda «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebitgaz çykarýan kärhanasyna tabşyrylar, bu bolsa konserniň çykarýan ýangyç serişdeleriniň möçberiniň artmagyna mümkinçilik berer.

Bu guwandyryjy netijäniň ýurdumyzda uludan bellenilýän Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramynyň toýlanylýan günlerinde gazanylmagy türkmen geologlarynyň Hormatly Prezidentimize we halkymyza özboluşly baýramçylyk sowgady bolar.