news1
29 Fewral, 2024
Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy «Awazada» okuw maslahatyny geçirdi

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmennebit» DK-nyň Kärdeşler arkalaşygynyň komiteti, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan okuw maslahaty geçirildi. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Gämi» myhmanhanasynda guramaçylykly geçirilen okuw maslahatyna «Türkmennebit» döwlet konsernine degişli edara-kärhanalaryň KA-nyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, gaznaçylary, derňew toparynyň agzalary, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölüminiň inženerleri, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesiniň hukukçylary, tehniki gözegçileri, derňewçileri gatnaşdylar.

Birnäçe gün dowam eden okuw maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar KA-nyň hukuklary, borçlary, wezipeleri hakynda, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň iş meýilnamasy, zähmet gatnaşyklary, işgärleriň, hünärmenleriň zähmetiniň goragyna bolan hukuklary, Türkmenistanyň Zähmet kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar, ýurdumyzyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda, zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek babatda iş beriji bilen işgärleriň borçlary, hukuklary barada çykyşlara giň orun berildi. Çärä gatnaşyjylar ilkinji guramalarda maliýe serişdeleriniň talabalaýyk harçlanylyşy,

«Türkmennebit» DK-nyň düzümlerinde zähmeti goramak,

tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň önümçilikde ornaşdyrylyşy, edara-kärhanalarda köpçülikleýin şertnamalary baglaşmagyň tertibi, olaryň ýerine ýetirilişi, önümçiliklerde amatly iş şertleriniň döredilişi, bu işlerde jemgyýetçilik gözegçiliginiň ýola goýluşy we beýleki birnäçe ugurlar barada özara pikir, sorag-jogap alyşdylar, söhbetdeşlikleri guradylar.

Okuw maslahatynyň dowamynda sport, medeni çäreler, duşuşyklar geçirildi, gezelençler guraldy.

* * *

Şunuň ýaly okuw maslahaty «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynda hem geçirildi. Oňa korporasiýanyň önümçilik düzümleriniň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ösdürilişi, edara-kärhanalarda iş şertleriniň gowulandyrylyşy, döredilýän amatlyklaryň önümçiligiň depginine netijeli täsiri, zähmet köpçüliginiň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlandyrylyşy hakynda çykyşlar boldy, KA-nyň işini kämilleşdirmek, önümçilik meseleleri, öňde duran wezipeler dogrusynda teklipler diňlenildi we ara alnyp maslahatlaşyldy.

Çeşme: www.oilgas.gov.tm