Buraw gullugy
Buraw gullugy

Türkmenistanyň çäklerinde geçirilýän çuň buraw işleri “Lebapnebit-gazgözleg”, “Marynebitgazgözleg” we “Balkannebitgazgözleg” ekspedisiýalary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Ekspedisiýalar gündogar-günorta we günbatar nebitgazly ülkelerde nebite we gaza gelejegi bar bolan meýdançalarda hem-de belli ýataklaryň çäklerinde çuň buraw gözleg-barlag işlerini alyp barýar. 

 

Geçirilýän işleriň esasy wezipeleri nebit, gaz we kondensat gorlaryny artdyrmak hem-de täze ýataklary açmak bolup durýar. 

 

 

Buraw gullugy tarapyndan meýilnama esasynda bir ýyldaky ýerine ýetirilýän işleriniň möçberi – 28000 m.

 

«Balkannebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň salgysy:
745100, Balkanabat şäheri, 
163-nji kwartal, 11 jaý; 

Tel: 8-00222-7-31-27; 
Faks: 8-00222-6-26-49

«Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň salgysy:
746100, Türkmenabat şäheri, 
Zerger stansiýasy, 2-nji senagat zolagy 

Tel: 8-00422-7-94-84; 
Faks: 8-00422-7-95-10

«Marynebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň salgysy:
746004, Mary welaýaty, Ýolöten 
etraby, Nyýazow adyndaky şäherçesi; 

Tel: 8-00560-6-92-04; 
Faks: 8-00560-6-92-03