Geofizika gullugy
Geofizika gullugy

Türkmenistanyň çäklerinde geçirilýän geofiziki barlaglar Ahal, Balkan we Lebap geofiziki ekspedisiýalary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Meýdan geofiziki işlerini geçirmeklige jemi 9 sany geofiziki partiýalar gatnaşýar, olardan 6 sanysy 2D geofiziki partiýasy, 2 sanysy 3D geofiziki partiýasy we 1 sanysy grawimetriki partiýa. Geçirilýän barlaglar Türkmenistanyň Merkezi, Gündogar we Günorta-Günbatar sepgitleriniň gelejegi bar bolan nebit-gazly gatlaklaryna gönükdirilen. 

 

Ýerine ýetirilýän işeriň esasy wezipesi geologiki kesimleriň gelejegi bar bolan çökündileriniň çuňlukda ýerleşýän geologiki gurluşyny öwrenmekden, strukturalary tapmakdan we olary çuň buraw işlerine taýýarlamakdan ybarat.

 

Geofizika gullugy tarapyndan meýilnama esasynda bir ýyldaky ýerine ýetirilýän işleriniň möçberi: 2D – 3060 uz. Km., 3D – 1010 ind. Km., grawiki barlag işleri – 400 ind. Km. gowrak.

Ahal geofizika ekspedisiýasynyň salgysy:
744010, Aşgabat ş., Bagtyýarlyk 
etraby, Parahat ýaşaýyş toplumy, 
G.Orazow köçesiniň 1-nji jaý; 

Tel.: +99312-25-06-10; 
Faks: +99312-25-09-52

 

Balkan geofizika ekspedisiýasynyň salgysy:
745100, Balkanabat şäheri, 
163-nji kwartal; 

Tel: 8-00222-6-07-40; 
Faks: 8-00222-6-07-78

 

Lebap geofizika ekspedisiýasynyň salgysy:
746100, Türkmenabat şäheri,
Bagy-Bossan köçesi, 2 jaý; 

Tel: 8-00422-2-04-88; 
Faks: 8-00422-2-04-98