Gaty magdanlar
Gaty magdanlar

Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasy häzirki zamanda Türkmenistanyň gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň ýataklaryny gözlemek we barlamak geologiýa işlerini hem-de ýüze çykarylan barlanan mineral çig malynyň ýataklaryny gazyp alýan dag-magdan kärhanalyrana senagat taýdan özleşdirmek üçin geçirmek işlerini amala aşyrýar;  şonuň bilen hem olara bazar şertlerinde geologiki-ykdysady taýdan baha bermek işini alyp barýar. 

 

Geçirilýän işleriň  maksady - gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň mineral-çig mal binýadynyň (bazasynyň) häzirki ýagdaýyny takyklamakdan, ony bazar şertlerinde özleşdirmegiň we peýdalanmagyň meselelerini  öwrenmekden ybaratdyr.

 

Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň salgysy:
744036, Aşgabat şäheri, 
Magtymguly şaýoly,  102-nji jaý; 

Tel: +99312-93-42-15;  Faks: +99312-93-42-14
E-mail: tgge@online.tm