Gidrogeologiýa gullugy
Gidrogeologiýa gullugy

Türkmenistanyň çäklerinde geçirilýän gidrogeologiki barlaglar Ahal, Balkan, Daşoguz we Mary gidrogeologiýa ekspedisiýalar tarapyndan ýerine ýetirilýär. 

 

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ilatymyzy ýerasty suwlaryň hasabyna üpjün etmek maksady bilen, gelejegi bolan meýdançalarda geologiýa gözleg-barlag işleri yzygider amala aşyrylýar. Türkmenistanyň tebigatynyň ekologik ýagdaýyna baha bermek üçin dürli ölçeglerde geoekologiki we gidrogeologiki surat almalar ýerine ýetirlýär. 

Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda bar bolan düzgün-gözegçilik guýylaryň kömegi bilen ýerasty suwlaryň hiline, minerallaşmasyna we ýatyş derejesine gözegçilik etmek arkaly düzgün-balans barlaglary dowamly geçirilýär.

 

Türkmenistanyň Suw hakyndaky kanunyna laýyklykda Döwlet suw kadastryny girizmeklik şeýle hem, Türkmenistanda  ýer  titremesiniň öňünden habar berýän gidrogeologik alamatlaryny öwrenmek işleri geçirilýär.

 

Ýerasty suwlaryna gözleg-barlag we düzgün-gözegçilik işlerinden başga-da, ekspedisiýa tarapyndan welaýat häkimlikleri üçin, „Obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnamasyny“ hem-de gaýry edara-kärhanalaryň buýurmalary esasynda şertnamalaýyn işleri ýerine ýetirilýär.

Ahal gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň salgysy:
745205, Änew ş., 
Wodnikow köçesiniň 6-njy jaý; 

Tel: 8-00137-57-41-28; 8-00312-57-41-29; 
Faks: 8-00137-57-41-28

Balkan gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň salgysy:
745100, Balkanabat şäheri, 113-A kwartal; 

Tel: 8-00222-6-04-68; 
Faks: 8-00222-6-04-68

Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň salgysy:
746300, Daşoguz şäheri, 
Şagadam köçesiniň, 39-njy jaý; 

Tel: 8-00322-2-04-61; 8-00322-2-04-90; 
Faks: 8-00322-9-38-05

Mary gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň salgysy:
746004, Baýramaly şäheri, 
Geologlar jaý toplumy, 
Geologlar köçesi; 

Tel: 8-00564-3-00-41; 8-00564-3-00-35;
Faks: 8-00564-3-00-41