Kömekçi gullugy
Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugy

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň ýanynda döredilen Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugy tarapyndan ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ýerasty suwlarynyň azalmakdan we hapalanmakdan goramak boýunça barlag-gözegçilik işleri süýji, çala şorlaşan, mineral we senagat suwly ýataklarda geçirilýär.


Şeýle-de ýurdumyzyň çäginde dürli maksatlar bilen guruljak binalaryň we desgalaryň guruljak ýerini ylalaşyp, degişli maglumatlar hem-de ulanyş guýylary gazmak üçin gidrogeologik netijenamalar taýýarlanylýar.

Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugynyň salgysy:
745025, Änew ş., Kemine köçesi 13-nji jaý; 

Tel: 8-00137 34-9-80; 
Faks: 8-00137 35-1-81

Geologiki maglumatlary merkezi

Geologiki maglumatlary merkezi geologiýa-geofiziki maglumatlary işläp taýýarlamak we toplumlaýyn interpretirlemek, gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň ýataklarynyň geologiki modellerini düzmek, nebit-gaz  gorlaryna we serişdelerine baha bermek, ýerüsti we guýulardaky geologiýa-geofiziki barlaglary geçirmeklige teklipnamalary taýýarlamak bilen bagly işler ýerine ýetirilýär. Bulardan başga-da Türkmenistan boýunça geologiýa-geofiziki maglumatlaryň Korporatiw Bankyny döretmek işleri ýerine ýetirilýär.

Geologiki maglumatlary merkeziniň salgysy:
744000, Aşgabat şäheri, 2003 
(Mollanepes) köçesiniň 1-nji jaý; 

Tel: +99312-92-44-71; 
Faks: +99312-92-47-28

«Lebapgeohyzmat» tehniki hyzmat ediş kärhanasy

“Lebapgeohyzmat” tehniki hyzmat ediş kärhanasy öz düzümi boýunça awtoulaglaryň kömegi bilen ýük we ýeňil awtoulag hyzmatlaryny; berkitme sehiniň kömegi bilen ýöriteleşdirilen awtotehnika bilen nebit we gaz guýularyna göýberilýän oturtma turbalaryny sement bilen berkitmek, sement köprüsini guýmak, basyş işleri we guýularda beýleki işlerini ýerine ýetirýär.

«Lebapgeohyzmat» tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň salgysy:
746100, Türkmenabat şäheri, Zerger stansiýasy; 
2-nji senagat zolagy

Tel: 8-00422-7-96-03; 
Faks: 8-00422-7-96-21

Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirligi
  • Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirligi öz düzümi boýunça awtoulaglar kolonnasynyň kömegi bilen ýük we ýeňil awtoulag hyzmatlaryny; 
  • berkitme sehiniň kömegi bilen ýöriteleşdirilen awtotehnika bilen nebit we gaz guýularyna göýberilýän oturtma turbalaryny sement bilen berkitmek, sement köprüsini guýmak, basyş işleri we guýularda beýleki işlerini; 
  • turba sehiniň kömegi bilen buraw turbalaryny we agyrlandyrylan buraw turbalaryny bejermek, turba önümlerini kabul edip almak, saklamak we guýulara ugratmak işlerini ýerine ýetirýär. 
  • Ondan başga-da defektoskopiýa meýdan bölümçesiniň kömegi bilen Korporasiýanyň burawlarynda ölçeg, barlag, gözegçilik we bejergi işlerini; maddy-tehniki üpjünçilik we ýerleşdiriş bölüminiň kömegi bilen gelýän enjamlaryň, materiallaryň we ýükleriň dogry ýerleşdirip saklamak hem-de wagtynda ýükläp ugratmak işlerini; 
  • düýpli gurluşyk bölüminiň kömegi bilen düýpli abatlaýyş we düýpli gurluşyk işleri ýerine ýetirýär.

Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirliginiň salgysy: 
745205, Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, 
Änew ş., Demir ýol köçesiniň 3-nji jaý; 

Tel: 57-46-25; 
Faks: 8-00137 3-43-06

Merkezi önümçilik barlaghanasy

Merkezi önümçilik barlaghanasy üç barlaghanadan ybarat bolup durýar. 

  • Himiki we fiziki usullar bilen synaglaşdyryş barlaghanasy - ýerasty süýji we mineral suwlaryň gysgaldylan, doly we ýörite barlaglary; topragyň duzlulygynyň we aggresiwliliginiň barlagyny; topragyň granulometriki düzüminiň duzlulygynyň, ýaramly elementleriniň we zyýanly maddalarynyň barlagyny; nebitiň we nebit önümleriniň tehniki barlagyny we başgalary ýerine ýetirýär. 
  • Dag jynslarynyň fiziki we mehaniki usuly bilen synaglaşdyryş barlaghanasy - betonyň we sementiň gysgaldylan we doly synagyny; dag jynslarynyň gysgaldylan we doly synagyny; hek daşlarynyň synagyny; çagylyň gysgaldylan we doly synagyny we başgalary ýerine ýetirýär. 
  • Litologiýa-stratigrafiýa barlaghanasy - dag jynslarynyň paleolinologiýa barlagyny; mikrofauna we makrofauna barlagyny; dag jynslarynyň petrografiýa barlagyny; mineralogiýa barlagyny we başgalary ýerine ýetirýär. Barlaglaryň ähli görnüşleri ulaldyjy abzallaryň kömegi bilen hem-de kadalaşdyryjy resminamalara laýyklykda geçirilýär.

Merkezi önümçilik barlaghanasynyň salgysy:
744012, Aşgabat şäheri, 
2029 (Esgerler) köçesiniň 94-nji "A" jaý; 

Tel: +99312-34-20-16; 
Faks: +99312-34-34-58; +99312-34-34-78
E-mail: geomerkezlab@online.tm

Türkmenistanyň geologiýa gaznasy

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Geologiýa gaznasy onuň garamagyndaky birlik bolmak bilen, ýerasty baýlyklary geologiýa taýdan öwrenmek boýunça işleriň netijelerini umumylaşdyrmak we mümkingadar peýdalanmak, şol bir geologiýa-gözleg işleriniň geçirilmeginiň  öňüni almak, Türkmenistanyň kärhanalarynyň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň zerur geologiýa maglumatlaryna isleglerini üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň çäklerinde geologiýa-gözleg işleri geçirilen mahaly alnan geologiýa-geofiziki resminamalary hasaba almagy, toplamagy we abat saklamagy amala aşyrýar. 


Pudaklaýyn tabynlygyna garamazdan, kärhanalar, şol sanda milli we daşary ýurt kärhanalary hem-de kompaniýalary tarapyndan Türkmenistanyň çäklerinde, şeýle hem Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerasty baýlyklary geologiýa taýdan öwrenmek boýunça geçirilýän işleri bellenilen tertibe laýyklykda döwlet tarapyndan hasaba alýar.

Türkmenistanyň geologiýa gaznasynyň salgysy:
744036, Aşgabat şäheri, 
Arçabil şaýoly; 58-nji jaý 

Tel: +99312-40-15-15; 
       +99312-40-13-40