04 Iýul
HALKARA BÄSLEŞIK № 07/24
«Türkmengeologiýa» döwlet konserni Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny üpjün edijileri bäsleşik arkaly saýlamak boýunça ýörite toparyň adyndan «Türkmengeologiýa» döwlet konserni üçin zerur bolan maddy we tehniki serişdeleri satyn almak üçin HALKARA BÄSLEŞIGINI YGLAN ETDI № 07/24

«Türkmengeologiýa» döwlet konserni Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny üpjün edijileri bäsleşik arkaly saýlamak boýunça ýörite toparyň adyndan «Türkmengeologiýa» döwlet konserni üçin zerur bolan maddy we tehniki serişdeleri satyn almak üçin
HALKARA BÄSLEŞIGINI YGLAN ETDI № 07/24

Lot 2. Umumy kärhana, tehnologiki, buraw enjamlary.

Bäsleşige gatnaşmak üçin şu şertleri berjaý etmeli:
• gatnaşyjynyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, bank maglumatlaryny we maglumatlary görkezilen arza bäsleşige gatnaşmak üçin tabşyrylmaly (rugsat berilmedik ýerlerde hasaba alnan ýa-da bank hasaplary bolan kompaniýalaryň arzalary kabul edilmeýär);
• Bäsleşigiň düzgünlerinden göçürme we oňa gatnaşmak üçin zerur resminamalaryň sanawy bilen «Harytlary hödürlemek, iş ýerine ýetirmek, döwlet zerurlyklary üçin hyzmatlary hödürlemek» boýunça Türkmenistan Kanuny bilen tanyşyň;
• lotuň spesifikasiýalaryny, tehniki talaplary we esasy şertnamanyň şertlerini alyň.
Bäsleşige gatnaşmak üçin her bir lot üçin 500 (bäş ýüz) ABŞ dollary ýa-da onuň manat hasabyndaky mukdaryny (goşulan baha üçin salgydy we bank çykdajylaryny hasaba almazdan) töleg tölemek üçin hasap-faktura alyň.
Pul geçirmek üçin hasap-faktura ýazmaça ýüz tutandan soň berler.
Bäsleşik resminamalarynyň toplumlary, kesgitlenen möhüri bilen tassyklanan doly bäsleşik teklibi bilen möhürlenen bukjada kabul ediler we diňe «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hasabyna pul geçenden soň serediler. Bäsleşik teklibi (kotirowka) bolan bukja bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda görkezilen sanawa laýyklykda düzülmelidir. Bäsleşik bukjasynda sowalnamanyň elektron görnüşi, şertnamanyň esasy şertleri (Word formatda) we tehniki we ykdysady spesifikasiýa (Excel formatda) bolmaly.
Zerur maglumatlary, şeýle hem yglan edilen lotlaryň aýratynlyklaryny http://www.tmgeology.gov.tm/ we / ýa-da http://www.oilgas.gov.tm/ web sahypalaryndan göçürip alyp bilersiňiz.
Ýokardaky resminamalaryň we bäsleşik teklipleriniň hemmesi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna ― Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly, 56-njy jaýyna ýollanylmaly.
Teklipleri tabşyrmagyň möhleti 2024-nji ýylyň 4-nji iýulyndan ýerli wagt bilen 2024-nji ýylyň 14-nji awgustyna çenli.

Elektron salgysy: tdk@tmgeology.gov.tm we marketing@tmgeology.gov.tm
Telefon arkaly habarlaşmak:
Sowal-jogaplar üçin:: 40-34-52, 40-34-62, faks 40-34-53
Tehniki sowallar üçin: 40-34-66

Goşmaça faýllar:

1. Aýratynlyklar
2. Tehniki ýumuşlar
3. Ylalaşygyň esasy şertleri